Sushmajee
Das Kriti | Krishn / 9 - Venu Geet

Home | Das KritiKrishn | Contents | Geetaa

Previous - (11-Kaaliya Naag) | Next - (13-Cheer Haran)

vaoNau gaIt

AayaI Xard\ ?tu Xaant sarsa inama-la. Xauw huAa gagana sairta saraovar jala.
cand`` barsaata AmaRt taraoMsao sajaI rat. mand suaganQa vaayau baho sauK sauhatI gaat.

iKlao kmala saraovarao maoM hvaa maoM Bar koXar. saundr puYp iKlao vaRxaaoM pr kaoyala hO mauKr.
saundr pxaI klarva krto zMDI zMDI ratoM. ip`yaa p`Itma kI p`It jagaatI vao maIzI baatoM.

Xyaamasaundr kRYNa isar pr saaoho maaor p^K. pIt tiDt saa pItambar haqaaoM maoM saIMga XaMK.
galao pM^aca puYp kI vaOjayantI maalaa saundr. kanaaoM maoM knaIr ko pIt puYp Qaro hOM maQaukr.

gaaOrsaundr balarama phnao Bavya naIlaambar. galao ivarajatI puYpaoM kI maalaa Ait saundr.
Aagao Aagao kRYNa balarama pICo gvaala baala. gaato pavana kRYNa cairt maaohk hO nandlaala.

>AQar QarI maurlaI kRYNa nao CoDI maaohk tana. sauK barsaatI Aga jaga maoM gaaoipyaa^ BaUlaI Apana.
p`at: ga}AaoM ko saMga laokr saKaAaoM kI TaolaI. CoDto tana kRYNa maQaur svar saaqa gaato hmajaaolaI.

sauna maQaur tana gaaoipyaa^ haotI inat Baava ivaBaaor. tIKI icatvana sao mauskurato Aato nandikXaaor.
sanQyaa samaya gaaoQaUila sao rMijat hao koXa ivanyaasa. QaIro QaIro Aato gvaala baala saMga p`Bau sauKinavaasa.

AQar QarI maurlaI pItI AmaRt AQaraoM kI kaor. kanha Barto AmaRt svaraoM maoM vanamaalaI sauKmaaOr.
sauna maurlaI kI Qauna naacato vana maoM Xauk ipk maaor. kana KDo kr laotI gaayaoM pItIM AmaRt zaOr zaOr.

nayanaaoM vaalaI hiriNayaa^ AatIM kRYNa ko pasa. Xaant Baava sao rhtI KDIM nahIM cartIM Gaasa.
yamaunaa kI lahroM haotIM inaXcala sauna maQaur tana. iKlato puYp vaRxaaoM pr igair gaaovaQa-na pata maana.

TIsa ]zatI )dya maoM baZatI imalana kI Pyaasa. gaaoipyaaoM ka mana gayaa haqa sao imalana kI Aasa.
ho vanavaarI kRYNa maurarI kba imalaaogao galabaahoM. hma banaI ro baavarI torI mana mana tumakaoM sarahoM.

yah baOirna banaI maurlaI hmakao satatI idna rat. torI vaoNau kI Qauna pr hma hOM vaarI mana kumhlaat.
jaao AmaRt pItI yah maurlaI vahI banao Xyaama hmaara. dodao AQaraoM ka dana ho ip`yatma hmanao jaIvana hara.

 

Home | Das KritiKrishn | Contents | Geetaa

Previous - (11- Kaaliya Naag) | Next - (13-Cheer Haran)


Created by Sushma Gupta on May 27, 2001
Contact:  daskriti@Yahoo.com
Modified on 08/07/10