Sushmajee
Das Kriti | Krishn / 31 - Dwaarakaa Vaapasee

Home | Das KritiKrishn | Contents | Geetaa

Previous - (30-Shishupaal) | Next (32-Sudaamaa) 

Bagavaana ka Wairka laaOTnaa

huAa yauw BaIYaNa paNDva rho ivajayaI. kaOrva dlamaoM bacao tIna jana baat sahI.
ASvasqaamaanao calaayaa b`a*maas~ ivakT. paNDva va ]<araka gaBa- payao saMkT.

AayaI ]<ara duKI pDI EaIkRYNa carNa. vaMSakI rxaa krao naaqa BavaBaya hrNa.
kRYNa Aayao ivada maa^Mganao doKa ]<pat. inavaaro baaNa saBaI ]<araka gaBa- pScaat\.

saUxma$p phu^Mcao maaQava ]<arakI kaoK. naYT ikyaa b`a*maas~ ilayaa ivanaaSa saaoK.
haoAao ABaya pu~I ]<ara vaMSaQar ijayao. PaaNDva hOM saurixat bahut ivaYa hOM ipyao.

AayaI kuntI kr p`Naama ]tartI AartI. Qanya maaQava Qanya tva laIlaa BaartI.
sava-da sahaya laaxaagaRh d`aopdI caIrhrNa. yauwmaoM banao saariqa tuma tarNa trNa.

dao dana ivapdaka ivapd\maoM tuma qao saaqa. ivada maa^ganao Aayao tuma hma haogaoM Anaaqa.
@yaa k$^M sauKka tuma ibana nandikSaaor. banao rhao saaqa maoro p`it pla manako caaor.

saan%vanaa ba^MQaato maaQava sauKI rhoM pu~. payaa rajya yaSa Qana saujana saaOima~.
ibadalaI kRYNanao barsao diQa duvaa- fUla. vainatae^ phnaatIM maalaa har sauKmaUla.

baajato maRdMga Zaola vaINaa Df Sahnaa[-. naacatIM rmaiNayaa^ sabasao }^McaI p`oma sagaa[-.
Pahu^caanao Aayao paNDva kuntI bahu dUr. laaOTayaa maaQavanao p`Iit baaZ caZI BarpUr.

Aayao EaIkRYNa Wairkanagar svaagat hO. pu~ paO~ pi<nayaa^ dasa dasaI Aagat hOM.
Cayaa ]Cava Gar Gar sajao dIp maalaa. sarsa banaa vaatavarNa Aayao jaga rKvaalaa.

 

Home | Das KritiKrishn | Contents | Geetaa

Previous - (30-Shishupaal) | Next (32-Sudaamaa) 


Created by Sushma Gupta on May 27, 2001
Contact:  daskriti@Yahoo.com
Modified on 08/07/10