Sushmajee
Das Kriti | Krishn / 35 - Param Dhaam Gaman

Home | Das KritiKrishn | Contents | Geetaa

Previous - (34-Braahman Putra)

prmaQaama gamana

yaduvaMSaI qao rNavaIr baa^kuro AiBamaanaI. krto rmaNa QarNaI pr ApnaI manamaanaI.
huAa AiBamaana Ait mait Ba`ma jaagaa. kro izzaolaI saMtaoMsao BaUlao pICa Aagaa.

banaakr sajaakr saambakao naarI vaoSa. Aayao ?iYayaaoMko AaEama lao saMGa ivaSaoYa.
pUCto saMtaoMsao yah saundrI hO gaBa-vatI. @yaa janmaogaa pu~ yaa pu~I khao sat\mait.

hue k`aoiQat ?iYagaNa idyaa kuEaap. janmaogaa maUsala [sao hao naYT yadukula Aap.
payaa ek laaOh maUsala saamba pirQaana. hue BayaBaIt yaduvaMSaI kizna Eaap jaana.

Aayao yaduvaMSaI yauvak ]ga`saonako pasa. batlaayaa saba vaRtaMt Aba kOsao imaTo ~asa.
baaolao ]ga`saona krao caUNa- maUsalakao tuma. naYT hue maUsalako payaogaoM yah jaIvana hma.

ikyaa caUNa- maUsalakao baha idyaa saagar. ek naaoMk bacaI vah BaI fokIM mahasaagar.
pnapI sarka kI Gaasa pa laaOh spSa-. fOlaI sarka naamak Gaasa saagar tT kSa-.

ek ma%sya inagala gayaI laaOhmaya naaoMk. jara naamak bahoilayaa payaa ma%sya ro Saaok.
maarkr ma%sya sajaayaI naaoMk inaja baaNa. k$^ iSakar yaaoM ivacaarta jara Anajaana.

Aayao b`a*maa SaMkr [nd` dova WairkapurI. krto p`Naama koSavakao ivaSvamaaohna hir.
baIto vaYa- ek saaO pccaIsa tva Avatar. ikyaa sava- kaja pUNa- tva laIlaaivastar.

hra Baar QartIka puNyamaya tva kIt-na. Qanya hue dova saMt tva Ba> sauKvaQa-na.
yaid samaJaao ]icat tao pQaarao prma Qaama. ho laIlaaivaharI manamaaohna maaQava Syaama.

baaolao kRYNa sahI ivacaar ek kma- SaoYa. ]cCM/Kla hue yaadva k$^M naaSa ivaSaoYa.
b`aa*maNa Eaap Qara SaISa yaadva hao naYT. sampUNa- kr laIlaaivalaasa hMU^gaa saMtuYT.

laaOTo dova saBaI kr vandna inaja Qaama. p`sanna Aanana pa dSa-na kRYNa sauKQaama.
pT pIT ksao SaISa maukuT mauK mauskana. kaoiT kama lajaavana kRYNa EaIBagavaana.

Aayao ]wva krto namana svaamaI jaya. ivayaaoga tumhara haogaa kizna kOsaa hO laya.
nahIM Baya maayaaka tva smarNa sauK$p. ivayaaoga tumhara haogaa Asa*ya ho ivaSva$p.

khto EaIkRYNa samaJaao jagakao svaPna $p. Aaid Ant saBaIka inaiScat\ ]wva BaUp.
tuma doKao jagakao inaja Aa<maamaoM ivastar. vah Aa<maa mauJasao ek$p yah &anaka saar.

yah ivaSva hO mama $p ek AKMD Apar. tuma bana jaaAao sava-ka Aa<maa sat\ Aacaar.
nahIM Baya janma maR%yauka sava- sauK saMpadna. inaiva-kar rhao gauNa daoYasao ]wva kr saaQana.

kma- Akma- ivakma- ]nhoM jaha^M hOM gauNa daoYa. sava- Aa<maa banakr doKao ho sat\ icat\ kaoYa.
saar hO vaodaoMka &ana AnauBavajanya iva&ana. tuma paAao Aa<maarama isqait ima~ saujaana.

calao jaaAao baid`kaEama tuma saaQaao AsaMga. Ba`maNa krao BaUtla pr inaiScant $p ABaMga.
carNa Qar EaIkRYNako kr pirk`maa namana. calao ]wva baid`kaEama Saantica<a qaa gamana.

hue BayaMkr ApSaugana ro WairkapurI. Aayao sava-jana kRYNa maaQava pasa $pmaaQaurI.
khto ApSagauna batae^ b`aa*maNa Eaap. khao ho kRYNa @yaa kroM hma ik imaTo pap.

kho kRYNa kroM hma yajana p`Baasa xao~. saBaI hue sahmat calao sajaQaja SauBa xao~.
kr saagar par naaOkaAaoM maoM laokr rqa. Aayao p`Baasa xao~ krto dova yajana samarqa.

ivaiQavat\ dovapUjana kr va SaaMitpaz. lagao krnao pana maOroyak maidra sajaa zaz.
qaI maQau maidra ikntu ivaYama pirNaama. yaduvaMSaI BaUlao Aapa Cayaa maitBa`ma rama.

prspr lagao laD,nao laokr inaja As~. Ba`atasao Ba`ata iBaD, gayaa kala JaMJaa ko p~.
nao~aoMmaoM k`aoQa vaaNaI maoM Apvaad kr Gaat. laGau samayamaoM naYT hue yaduvaMSaI pa ]%pat.

SaoYa hue As~ Sas~ krto mallayauw. ivakT $p ADgae kr k`aoQa prma iva$w.
saagar tTsao baTaor isarka vaalaI Gaasa. ek dUjao pr krto p`har Gaasasao Anaayaasa.

Eaap vaSa yah Gaasa bana gayaI tlavaar. la oilae p`aNa yaduvaMiSayaaoM ko p`aNaantk maar.
samast SaUr saaogae saagar tT qaa Ant. kaOna samaJa sako Ad\Baut laIlaa Bagavant.

saaQa samaaiQa balarama nao ikyaa p`yaaNa. banao catu-Bauja $p maaQava saga- ko mana p`aNa.
Gana sama Syaama rMga SaISa maukuT saaOho. makrakRt kuNDla r> kpaola mana maaoho.

tIv`a naaisaka r>aBa AQar maRdu mauskana. galao vaOjayantI mau>ahar catu-Bauja Bagavaana.
roSamaI pItambar saaoho tiD,t\ sama saundr. baajaUband kr kMkNa carNa naUpur manahr.

gaulaabaI pd naK carNa kaomala sarisaja. krto p`kaSa pd naK pUNaa-nand $p inaja.
baa^yaa^M pd Qaro daihnao jaMGaa pr qao ivarajao. krto vandna AayauQa $p Qar maayaa saajao.

jara bahoilayaa kao Ba`ma ]sanao saaQaa baaNa. kRYNapd kao samaJa kurMga CaoDa tIr p`maaNa.
baaNa lagaa baa^yaoM pd pr lagaa ek Gaava. Aayaa jara maaQava samaIp hao AQaIr svaBaava.

laolaao p`aNa maoro svaamaI maOM hU^M tva ApraQaI. sada papmaya maarta pSaujana kr ]paiQa.
samaJa tva pdambaujakao maRga maOMnao saaQaa baaNa. nahIM inastar maora tva Aip-t doh p`aNa.

baaolao kRYNa ro jaro tUnao ikyaa maora manacaha. inabaha b`aa*maNa Eaap tora haogaa Bava inaba-ha.
tU jaa svaga-laaok sauKdayaI puNyakRta hO jaao. Aayaa ivamaana svaga-sao kr p`Naama calaa saao.

qaa da$k p`Bau pasa rqa ASva calao gagana. ivaismat huAa da$k idvya $p doK magana.
baaolao EaIkRYNa da$kkao jaaAao WairkapurI. basao Aba pirvaar Ajau-na saMga [nd`p`sqa purI.

Aba Dubaao dogaa saagar Wairka CaoD mama kxa. hO Ajau-na mama Ba> yaadvaaoMka rxa rxa.
calaa da$k pr p`Naama ivanatI WairkapurI. hOM kta- Bata- saMhta- EaIkRYNa kRpalau hir.

Aayao b`a*maa iSava dova APsara naaga iknnar. krto stuit jaya jaya jaya svaamaI sauKkr.
jaya purYaao<ama jaya EaImaaQava madna maurarI. jaya ya&pit jaya varah$p jaya naRisaMh hir.

jaya kcCp jaya EaIivaYNau jaya ma%sya $p. jaya prSaurama EaIrama kaOSalyaa nandna BaUp.
jaya maaoihnaI $p jaya ?YaBadova kipladova. jaya nar naarayaNa jaya vaamana$p vaasaudova.

jaya jayait laIlaaQar gaaopIjana mana p`aNa. jaya naTvar jaya damaaodr jaya EaIBagavaana.
jaya paqa-saariqa jaya WairkaQaISa svaamaI. jaya yaSaaodanandna jaya nandsaut AhM namaaima.

$p Anaok maayaa gauNa Bai> &ana saagar. jaya jaya hrNa Baar QarNaI laIlaamaya naagar.
jaya dovakIsaut jaya kMsa caaNaUr ]pkarI. jaya maQausaUdna janaad-na Ba> Baya ko harI.

ivanatI hmaarI saunaao maurarI tva carNa SarNa. dodao Bai> Apar sauKsaar Bava Baya hrNa.
jaya saMkYa-Na jaya ivaSva$p jaya saga- QaarI. tva laIlaa gauNa EavaNa manana smarNa vanavaarI.

baar baar hao dSa-na tva laIlaasauK Qar Qyaana. ASarNa ko SarNa krao kRpa ho Bagavaana.
kr nayana band EaIkRYNa inaja sva$p saMBaar. ikyaa gamana prmaQaama laIlaaQar Aprmpar.

inama-la hO kRYNa kqaa inama-la krtI tna mana . sada isamarao EaIraQaakRYNakao ho ip`ya sajjana.
Apar ivastar &ana gauNa laIlaamaya kI baat. jaao rho SarNa EaIkRYNakI imaTo saBaI ]%pat.

gaIta &ana ivaSaala WadSa Axarka kr jaap. isamarao EaIraQaakRYNa imaTo pap tap saMtap.
EaIkRYNa hOM Bagavaana laIlaaQar maaQava vanavaarI. Qyaana banaarho EaIkRYNaka jaIvana sauKsaMcaarI.

Apar sauK maO~I Qana yaSa Bai> svajana pavao. maanasaka imaTo maOla hao saMtaoYa jaao raQaakRYNa gaavao.
k$^M Ap-Na mama saovaa tna mana Qana Syaama carNa. kBaI tao laogaoM maorI sauQa p`Bau Bava Bayako hrNa.

EaIraQaakRYNaaya nama:

Home | Das KritiKrishn | Contents | Geetaa

Previous - (34-Braahman Putra)


Created by Sushma Gupta on May 27, 2001
Contact:  daskriti@Yahoo.com
Modified on 08/07/10