Sushmajee
Das Kriti | Krishn / 5 - Krishn Janm

Home | Das KritiKrishn | Contents | Geetaa

Previous (4-Devakee Vivaah) | Next - (6-Pootanaa Uddhaar)

EaIkRYNa janma

dovakI nao idyaa janma ek navajaat iXaXau. lao calao vasaudova iXaXau kao kMsa haqa AvaXau.
laaOTayaa iXaXau kao kMsa nao saraho vasaudova. Aazvaa^ iXaXau tuma laanaa laaOTao tuma vasaudova.

naard mauina Aayao kMsa War AaOr doto ]pdoXa. yaduvaMXaI vasaudova dovakI hOM saur Aba tuma XaoYa.
Asaur dO<ya hue ]<patI ]naka haogaa marNa. saur banagae tva AaiEat p`Bau laayaogaoM jaagarNa.

k`aoiQat huAa kMsa bandI banaayao ipta ]ga`saona. idyaa vasaudova dovakI kao karavaasa hao baOcaona.
maqaura ka rajya lao ilayaa kMsa nao inaja tn~. maar ide dovakI ko saBaI iXaXau bana svatn~.

Cayaa A<yaacaar Anaacaar pap paKND. karagaar maoM qaI dovakI )dya KND KND.
CO: saMtanao maarI qaI kMsa nao bana kU`r kala. p`aqa-naa krto vasaudova dovakI ho p`Bau kRpaala.

rxaa krao jaga kI kMsa k`Ur kuiTla kuivacaar. Avatrao ho p`aNapit raokao tuma jaga A<yaacaar.
Ait kYT hmaaro hma Aayao tva XarNa Ait. tuma ibana kaOna sahaya kro ho svaamaI p`aNapit.

p`Bau jagainnavaasa nao kr p`oirt inaja maayaaXai>. saPtma gaBa- dovakI ka bacaayaa inaBaa kr Bai>.
gayaa iXaXau vasaudova kI iWtIya p<naI ko gaBa-. XaoYaavatar Aayao bana Ba`ata baladova XauBa saMdBa-.

janma ilayaa balaBad` nao nand gaRh Cayaa ]Cava. kMsa sao BayaBaIt sava-jana jaIvana Bara ABaava.
p`Bau nao kha inaja maayaa kao tuma janmaao knyaa. nandp<naI yaXaaoda ko gaBa- sao ho BavaanaI Qanyaa.

tva pUjaa AaraQana sajao ivaXva maoM sauK maUla. ivaivaQa donaa vardana maanava kao bana AnaukUla.
samaya Aayaa saundr p`Bau ka AMXa yaaoM Cayaa. vasaudova ko mana p`aNa hue saMcairt sauK payaa.

AvaQaana ikyaa vasaudova nao dovakI kI kaoK. p`Bau AMXa ivarajao maata dovakI maoM Ait caaoK.
Aanana Aimat toja $p laavaNya kI inaiQa. dovakI Ba`ajatI Ait $praiXa kI saMinnaiQa.

kMsa huAa BayaBaIt doK dovakI ka p`kaXa. Anaumaana ivaYNau [sako gaBa- maoM pa}^gaa naaXa.
rat idvasa kMsa icaintt @yaa kro vah ]paya. p`tIxaa dovakI ko saut kI mana mana ibalaKaya.

Aayaa XauBa samaya maMgalamaya haoM idXaayaoM XauW. inama-la jala sairtae^ bahoM naxa~ rho p`bauW.
raoihNaI naxa~ XauBa taramaNDla Bara p`kaXa. fla fUla lado vaRxa lata inama-la qaa AakaXa.

iKlao kmala rai~ maoM saundr ivamala saraovar. XaItla mand sauganQa vaayau baho Ait sauKkr.
qaa inaXaIqa maQya rai~ Aayao p`Bau dInadyaala. catu-Bauja $p Bavya EaI ivaYNau Ait kRpala.

XauBa XaMK cak` gada pd\ma Qaro p`Bau inaja kr. ikrIT kuNDla manaaohr Ba`ajato jyaaoM idvaakr.
pTpIt tiDt\ saa Xyaama rMga saaoho maoGaambar. galao vaOjayantI maalaa saaoho EaIva<sa manaaohr.

kiT ikMkNaI kraoM maoM sajao qao saundr kMkNa. maRdula carNakmala hasa ivalaasa Qaro xaNa xaNa.
$p AnaUp doK vasaudova krto p`Bau ka vandna. p`Bau savao-Xvar AiWtIya sauKQaama ho AanandGana.

tuma sava-$p sava-& hrNa Baar inaja QarNaI. saMt haogaoM p`sanna duYT payao duK inaja krNaI.
maata dovakI qaI BayaBaIt kMsa k`Urta hO maUla. p`Bau yah Anaupma $p tjaao kMsa hO p`itkUla.

tuma inaiva-kar inarIh sa<aa sva$p inaiYk`ya. vaodaoM ko ivaYaya ho jagainnavaasa banao hao saik`ya.
Qarao $p iXaXau ka bana mama saut ho dInaanaaqa. sauK hao Ba@taoM kao imaTo duYT papI tva haqa.

baaolao p`Bau tuma Ait Xauw maata ipta maoro. p`qama qao tuma p`jaapit sautpa pRiXna baDoro.
maOM banaa pu~ pRiXnagaBa- p`sanna tva AaraQana. ifr tuma banao kXyap Aidit inaBaa saaQana.

maOM banaa qaa pu~ tumhara vaamana$p ]pond`. Aba banaU^ tnaya tumhara kRYNa maQaurta kond`.
tuma na pavaao Baya mama Avatar hO jagaiht. Ba@tjana payaoM Bai@t gaana kroM laIlaa Aimat.

p`Bau nao Qara $p saaQaarNa iXaXau t<kala. vasaudova kI gaaod maoM Kola rho dInadyaala.
lao calao vasaudova kRYNa kao baahr karavaasa. talao ikvaar saBaI Kulao rho payaa saupasa.

phrodar saBaI saaoyao taraoM sao BarI qaI rat. vasaudova ko XaIXa TaokrI maoM kRYNa baataoMbaat.
maaga-idyaa yamaunaa nao EaIkRYNa kao pa svaamaI. XaoYanaaga krto Cayaa saovaa maoM p`Bau Ant-yaamaI.

Aayao vasaudova nand gaRh saaoyaa qaa pirvaar. ilaTayaa kRYNa kao yaXaaoda plaMga sauKsaar.
knyaa qaI janmaI yaXaaoda kao saaoyaI qaI pasa. vasaudova nao gaaod laI knyaa imaTa inaja ~asa.

Aayao maqaura karagaRh vasaudova bana Xaant. QarI hqakDI baoDI pUva-vat\ bana @laant.
$dna ikyaa yaaogamaayaa nao Qaro knyaa$p. caaOkIdar saBaI jaagao phucaoM jaa kMsa BaUp.

Aayaa kMsa turt dovakI vasaudova ko pasa. CInalaI knyaa dovakI ko kr sao kr ~asa.
Aro Ba`ata dyaa krao laGau knyaa dyaa pa~. k`Ur kMsa iksaI kI na saunao jalato qao gaa~.

pTkI kMsa nao knyaa iXalaa pr vah ]ClaI. bana kr dugaa-$p AYTBaujaaQaarI vah macalaI.
lao XaMK cak` gada QanauYa baaNa pirGa Zala. KD\ga haqa baaolaI kDk jyaaoM kao[- BaUcaala.

duYT kMsa tora maarnaovalaa haogayaa hO p`kT. tU @yaa ibagaaDogaa maora caot samaya hO ivakT.
gayaI yaaogamaayaa BavaanaI Ad\Baut qaa cama<kar. ~st huAa kMsa Aayaa vasaudova inakT laacaar.

baaolaa kMsa AaXcaya- dovata BaI hOM JaUzo. knyaa banaI yaaogamaayaa Baagya maoro hOM fUTo.
xamaa krao vasaudova dovakI MmaOM Ait papI. maaride tumharo saBaI iXaXau pIDa vyaapI.

tuma rhao sakuXala mauJao panaa hO mama Xa~u. dovavaaNaI kro ivakla samaya banaa kumaM~u.
p`at:kala kMsa nao kI saBaa salaahkar. batlaayaa yaaogamaayaa cairt krao ro ivacaar.

baaolao maM~I CaoDao icanta hma hOM saaqa. ga`ama nagar maaroM saBaI iXaXau haqaaoMhaqa.
navajaat dsa idvasa tk ko iXaXau laxya. Anaok raxasa pUtnaa Aaid hOM saba dxa.

]<sava nandbaabaa gaRh kRYNa janma baQaa[-. gaaop gaaopI Aayao saja Qaja p`oma kI sagaa[-.
najar ]tarto icarMjaIvaao Aao lallaa Pyaara. jauga jauga jaIvaao tuma nandGar ka ]ijayaara.

gaaop Kola rho diQa maaKna sao Bar faga. gaaoipyaa^ krtI inaCavar yaXaaoda pga laaga.
saundr vas~ AaBaUYaNa sao saaohtI AMga AMga. naaca gaana sajaa Gar Gar mana maoM Bar ]maMga.

 

Home | Das KritiKrishn | Contents | Geetaa

Previous (4-Devakee Vivaah) | Next - (6-Pootanaa Uddhaar)


Created by Sushma Gupta on May 27, 2001
Contact:  daskriti@Yahoo.com
Modified on 08/07/10