Sushmajee
Das Kriti | Krishn | Geetaa-6-7


Home | Das KritiKrishn | Contents | Geetaa

Previous - (4-5 Geetaa) | Next (8-9 Geetaa)

gaIta ka ]pdoSa\\\

AQyaayaa 6   Aa<masaMyama yaaoga

kma-fla <yaagaI hO yaaogaI sanyaasaI. na kovala ik`yaa<yaagaI hO sanyaasaI.
saMklp <yaagaI Anaasa> yaaogaa$Z. krao Aa<ma ]war hao yaaoga$Z.

svayaM hI Sa~u ima~ svayaM ka hO vyai>. ima~ jaao ijata<maa ijatoind`ya vyai>.
sama SaIt ]YNa sauK duK maanaapmaana. Saant hO vaRi<a vah jana pavao Bagavaana.

sama banQau ima~ ]dasaIna WoYaI maQyasqa. tRPt &ana iva&ana riht ivakar svasqa.
samyak\ Aasana baOz ekaga` manakao kr. sama kayaa iSar ga`Ivaa doKo naasaaga` Bar.

Aa<maa kr inayat prmaoSvar maoM satt. Paavao yaaogaI prma Saaint mama Qyaana inart.
maanao yahI prma laaBa na duK ivacailat. SanaO: SanaO: kr AByaasa vyavahar imat.

inaja Aa<maa sava- maoM sava- hOM inajaAa<ma. jaao doKo sava-~ mauJao sava-BaUt mauJamaoM tat.
maOM kBaI na Kaota ]sako ilae ho paqa-. vah jana bat-ta mauJamaoM sava-kala yaqaaqa-.

kha Aja-una nao kRYNa kizna hO yaaoga. Ait balavaana manaka inaga`h vaa sahyaaoga.
baaolao kRYNa AByaasa vaOragya sao yaaoga. baarmbaar krao p`ya<na tba saQaogaa yaaoga.

baaolaa Aja-una vah jaao huAa yaaogaB`aYT. @yaa gait ]sakI kRYNa vyaqa- pae kYT.
baaolao kRYNa kBaI na duga-it Ba`YTyaaoga. Paata vah janma EaImaana\ gaRh ivaiQa saMyaaoga.

yaa janmao yaaoigayaaoM ko piva~ kula baIca. janma eosaa Ait dula-Ba piva~ta saIMica.
pata pUva-janma saMicat saMskar ivacaar. sama<vabauiw yaaoga yau> hao pavana Aacaar.

haota AakiYa-t p`Bau maoM vah saaQak. krjaata par sakama kma- mama AaraQak.
yaaogaI EaoYz tpisvayaaoM sao &ainayaaoM sao. bana tU yaaogaI Ajau-na dUr sada haainayaaoM sao.

prmaEaoYz maanya vah yaaogaI jaao inarMtr. Bajata mauJakao Antrtma maMo Eawa Barkr.6.

 

AQyaaya 7   &ana iva&ana yaaoga

yaaogayau> hao mana mauJamaoM kr tU inaiScat. [sa &ana sao jaanaogaa mauJakao sauinaiScat.
vah &ana iva&ana khU^M tuJasao saivastar. ijasakao jaana tU jaanaogaa saba sava-p`kar.

pMcat<va BaUima jala Aigna vaayau AakaSa. mana bauiw AMhkar [na Aaz sao jaDvaasa.
iWtIyaa pra p`kRit jaIva caotna p`kaSa. [nasaoM ]<pnna sava- maOM kta- saMhta- ivakasa.

nahIM ikMicat\ maoro ibanaa maiNa saa ipraoyaa. yah saga- saara mauJamaoM gauqaa AaOr ibalaaoyaa.
jala maoM hU^M rsa saUya- cand` maoM maOM hU^M p`kaSa. pu$Ya<va vaodaoMmaoM !kar Sabd hU^M AakaSa.

Qara maoM hU^M piva~ ganQa Aigna maoM hU^M toja. BaUtaoM ka jaIvana tpisvayaaoM ka tp satoja.
balavaanaaoM ka bala MmaO Qamaa-naukUla hU^M kama. sa<va rja tma Baava haoto mauJasao pa Aayaama.

i~gauNa Baava sao maaoiht hO jaga sava-[dma\. nahIM jaanata mauJa AivanaaSaI kao prmapdma\.
dustr hO yah gauNamayaI maayaa maorI jaana. jaao jana Aato maorI SarNa maoM trto vao saujaana.

Aat- Aqaa-qaI ija&asau &anaI Ba> caar. Bajato mauJakao ApnaI caoYza ko Anausaar.
[namaoM &anaI Ba> ivaiSaYT inat mama yau>. maOM ip`ya &anaI kao mauJakao ip`ya hO Ba>.

saBaI Ba> ]dar prntu &anaI mama$p. Aaisqat yaut mauJamaoM Anaupma gait sva$p.
Anaok janma ]prant payaa t<va&ana. sava-sva vaasaudova hI hO yaaOM samaJaa Bagavaana.

ivaYayaasa> pUjato dovata lao kamanaa. mMaOM krta ]nakI inaYza inayat flasaaQanaa.
pato [icCt Baaoga ]sa dovatasao nar. mama ivaQaanayaut hOM Baaoga saaro Aina<ya pr.

pato dovapUjak dovagaNa mama Ba> mauJao. jaanato nahIM jana mama p`Baava Avya> mauJao.
nahIM p`kaSata maOM yaaoM yaaogamaayaa ilae. nahIM jaanao t<vat: mauJao idvya vyai> ilae.

&ana mauJao BaUt BaUt BaivaYya vat-maana. na jaanao nar mauJao Eawa Bai> riht Ajaana.
sauK duK Wnd maaoiht jaga maoM p`aNaI. hMO A&anavaSa fla Aasa> yahI khanaI.

naYT hue pap ijanako inaYkamaBaava. mau> raga WoSa dRZv`atI Bajao mauJao sava-Baava.
mama SarNa krMo ya<na maaoxa jara marNa. jaanato jana AaQyaa<ma kma- b`a*ma SarNa.

AiQaBaUt AiQadOva AiQaya& jaanao mauJao. savaa-<maa jaana Antkala maoM pato mauJao.7.

 

Home | Das KritiKrishn | Contents | Geetaa

Previous - (4-5 Geetaa) | Next (8-9 Geetaa)


Created by Sushma Gupta on May 27, 2001
Contact:  daskriti@Yahoo.com
Modified on 08/07/10