Sushmajee
Das Kriti | Krishn / 18 - Sudarshan and Shankhchood

Home | Das KritiKrishn | Contents | Geetaa

Previous - (17-Raas Leelaa 2) | Next - (19-Akroor Jee)

saudXa-na tqaa XaMKcaUD ]war

AayaI XauBa iXavarai~ saBaI nao pUjaa kI saadr. sarsvatI nadI tT pr banaa ]<sava ivaXaoYa ]jaagar.
AaraQanaa iXava XaMkr maata pava-tI kI saundr. rai~ maoM saaogayao v`ajavaasaI punyaa sarsvatI tT pr.

ek ivaXaala Ajagar rhta qaa Aimbaka vana . Ajagar nao nandbaabaa kao Qara ivakT qaa Aanana.
Aayao EaIkRYNa CU Bar idyaa carNa sao Ajagar. Ajagar nao <yaagaI doh vah banagayaa saundr ivaVaQar.

naama saudXa-na ]saka krta p`aqa-naa jaaoD kr. qaa Aimat $pvaana\ ek samaya saudXa-na ivaVaQar.
pa AiBamaana ikyaa Apmaana AMigara ?iYakula. EaapvaXa banaa qaa Ajagar Bar pap Xaaok ivapula.

payaa inaja sva$p idvya qaa spXa- kRYNa maurarI. Eaap banaa vardana pa dXa-na p`Bau laIlaaivaharI.
hue v`ajavaasaI santuYT doK kRYNa Aimat p`Baava. krto maQaur kRYNalaIlaa gaana Bar mana maoM ]Cava.

rai~ maoM gaaoipyaaoM saMga krto kRYNa rama ivahar. svar qao ivalaxaNa gaaoipyaa^ qaI maaoiht pa AiBasaar.
Qaro qao pItambar Xyaama naIlaambar saaoho balarama. galao maoM ivarajatI vanamaalaa sauganQa candna AiBarama.

Aimat $p laavaNya rama kRYNa p`Baasao Aanana. gaarho gaana maQaur Aaraoh Avaraoh sauKI v`ajajana.
Aayaa XaMKcaUD naamak yaxa ikyaa gaaopI hrNa. daODo kRYNa rama yaxa ka inaiXcat qaa ro marNa.

pukartI gaaoipyaa^M bacaaAao kRYNa maaQava mauraro. lao calaa duYT dUr hmakao ek maa~ tuma hmaaro.
XaMKcaUD nao CaoDI gaaoipyaa^M vah Baagaa lao p`aNa. Qara qaa kRYNa nao ek haqa sao mara ima`yamaaNa.

kRYNa nao laI maiNa ]sako iXar sao dI Ba`ata rama. baat kI baat maoM ikyaa ]war p`Bau XaaoBaaQaama.
hu[- gaaoipyaa^M p`sanna krtI kRYNa rama sao sanaoh. kRYNa $p kI maaQaurI ka kr pana hu[-M ivadoh.

 

Home | Das KritiKrishn | Contents | Geetaa

Previous - (17-Raas Leelaa 2) | Next - (19-Akroor Jee)


Created by Sushma Gupta on May 27, 2001
Contact:  daskriti@Yahoo.com
Modified on 08/07/10