Sushmajee
Das Kriti | Krishn / 19 - Akroor Jee

Home | Das KritiKrishn | Contents | Geetaa

Previous - (18-Shankhchood) | Next - (20-Mathuraa Vaas)

EaI Ak``UrjaI ka v`aja Aagamana

Aayao qao EaIkRYNa v`aja maoM macaI qaI sauKBar QaUma. svaagat krto gvaala baala gaato gaana na qaa saUma.
dO<ya AirYTasuar Aayaa v`aja maoM krta ]<pat. yah qaa ek vaRYaBa gaaAaoM pr krta qaa AaGat.

kRYNa nao Qaro saIMga ]sako Gaumaa kr ikyaa Ant. gvaala baala khto jaya jaya EaIkRYNa Bagavant.
naard mauina phu^Mcao kMsa samaIp krto naUtna &ana. kRYNa hO vasaudova saut EaIivaNau naarayaNa Bagavaana.

tva naaXa hO inaiXcat yaXaaoda pu~I qaI BagavatI. tuma kOsao samaJaao kRYNa kao ho kMsa kuiTla mait.
k`aoiQat huAa kMsa baulaayao maM~I mauiYTk caaNaUr. hstI kuvalayaapID kao krao Aagao maqaura ko naUr.

Kola maoM maar donaa kRYNa balarama baIca AKaDo. inamain~t k$^M nandbaabaa kao kaOna Aayaogaa AaDo.
War sajaaAao kuvalayaapID kao kro kRYNa Ant. maOM doKU^M daonaaoM Ba`taAaoM kao ijanhMo kho Bagavant.

kMsa baulaayao man~I Ak`Ur kha jaaAao v`ajaBaUima. laokr AaAao kRYNa balarama ina:Xa~u k$^M BaUima.
mana mana maoM p`sanna Ak`Ur haogao dXa-na kRYNa rama. pRqvaI ka Baar hrNa Aayao hOM p`Bau XaaoBaaQaama.

p`at:kala calao AkUr sajaa rqa AaOr AXva. Qanya v`ajaBaUima jaha^M kRYNa [-Yyaa kro svaga- ivaXva.
Qanya yah idvasa doKU^ Bar nayana p`Itma Pyaaro. GanaXyaama balarama gaaop gaaopIjana saba ip`ya hmaaro.

Baojaa kMsa nao dO<ya koXaI maarnao kao EaIhir. koXaI banaAayaa qaa AXva saGana baadla saa duhrI.
koXaI nao ]za[- dula<aI EaIkRYNa nao Aa QarI. ]Calaa AakaXa maoM caarsaaO haqa pr doh prI.

laaOTa koXaI kRYNa nao z^Usaidyaa mau^h maMo kr. Xvaa^sa hue Ava$w inaYp`aNa koXaI igara BaU pr.
Aayao naard mauina krto vandnaa jayajaya kRpala. maaQava vanavaarI maQaUsaUdna gaaopIjana dInadyaala.

sanQyaa samaya ph^Mucao Ak`UrjaI v`ajaBaU Aa^gana. laaOT pDo QarNaI pr Qanyaa v`ajaBaU sauKBaajana.
doKa balarama kRYNa duhrho qao safla gaaOQana. pDo carNa Ak`Ur kRYNa ko safla hue saaQana.

p`Naama ike kRYNa balarama kaka kao saadr. ilavaa calao Bavana maoM Ba`ata daonaaoM k$Naakr.
Aasana Baaojana snaana Qyaana maQaur vaata-laap. p`sanna ike kakajaI kao p`Bau Aimat p`tap.

Aayao nandbaabaa pUCoo maqaura ko kuXala maMgala. Aaohao kMsa mahapapI duKI nagarI vana jaMgala.
baaolao Ak`Ur nandbaabaa kao kMsa ka AadoXa. p`at:kala laaOTU^M lao kRYNa balarama maqaura doXa.

Aap saba kao hO calanaa saaqa laokr gaaOrsa. catu-qaI kao QanauYa ya& kMsa Kola rha caaOrsa.
samaJa gayao nandbaabaa kMsa kI kuiTla caala. Aba tk hO inaBaayaa Aagao inaBaayaogaoM gaaopala.

hu[- tOyaairyaa^M maqaura gamana kI yaXaaoda duKI. kRYNa balarama p`sanna mana p`itBaa bahumauKI.
hu[- gaaoipyaa^ prma icaintt @yaa laaOTogaoM ip`ya. xaNa xaNa baIto yauga saa ibanaa kRYNa ko ip`ya.

saamaana saBaI sajaakr p`at: nandbaabaa gaaop. hue tOyaar gaaoipyaaoM nao doKa ivaiQa ka p`kaop.
Gaorkr qaI KDI gaaoipyaa^ kRYNa ramaka rqa. laaOT kr Aanaa ip`ya jaIvana ko saba svaarqa.

Baojaa saMdoXaa kRYNa nao laaOT kr Aa}^ v`aja. icanta na krao maorI ip`ya mauJakao v`aja kI rja.
baOz gayaa klaojaa gaaoipyaaoM ka kOsao rho p`aNa. maaQava vanavaarI tuma ibana hma haogaIM maRt samaana.

tuma saakar p`oma sva$p jaIvana ko AaQaar. yaad rhoM vao ratoM maharasa diQa maaKna iKlavaar.
kailayaa pr naacao tuma Aba [sa )dya vaasa. krogaIM p`tIxaa tumharI maaQava haokr ]dasa.

Ak`Ur banao k`Ur laojaato tumakao hmasao dUr. iksao dovaoM daoYa yah Baagya $za hmasao BarpUr.
calaa rqa Ak`UrjaI ka laokr kRYNa rama. ekTk doK rhI gaoaipyaa^M laaOT Aanaa Xyaama.

KDI rhIM gaaoipyaa^ maatae^ inahartI rqa. jabatk na huAa nayanaaoM sao AaoJala hao saUnaa pqa.
Aagao Aayao Ak`Ur inakT yamaunaa ko tIr. krto snaana yamaunaa maoM doKa kRYNa $p gamBaIr.

doKo sahs~ XaIXaQar naIlaambarQar Anant. XaIXa sahs~ ikrIT Anaupma XaaoBaa Bagavant.
Xvaot kOlaaXa saa $p AMga AMga AaBaUYaNa. gaaodIoM ivarajato catu-Bauja ivaYNau $p ivalaxaNa.

Xyaama kmala saa rMga koXa manaaohr GauMGaralao. XaIXa maukuT saundr saaoho nayana k$Naa ko Pyaalao.
kanaaoM maoM mak`akRit kuNDla galao vaOjayantI. vaxa EaIva<sa icanh kMz kaOstuBamaiNa ivaBaaint.

saundr kpaola tIv`a naaisaka icabauk caa$. r>vaNa- AaoYT XaMKsaI ga`Ivaa naaiBa i~valaI saa$.
kiT maoKlaa kr kMkNa baajaU saaoho banQa. Pad nUapur galao mau>ahar vaxa:sqala saaoho maiNabanQa.

caar Baujaae^M Qaaro XaMK cak` gada kmala. hasa ivalaasa maQaur icatvana $p maaQaurI ivamala.
A$Na naKraiXa ibaKrato ivamala AaBaa. nand saunand sava- paYa-dgaNa ?iYa dova saBaa.

ba``*maa XaMkr naaO ba`a*maNa naard sana<kumaar. p`*laad Aaz vasau krto vandna bahu p`kar.
laxmaI puiYT sarsvatI kaint kIit- tuiYT. [laa ]jaa- ivaVa AivaVa saMivat\ maayaa Bai>.

AaidXai>yaa^M krtI saovaa p`Bau Qar sva$p. p`Bau ivarajato sava- saMga Bai>Baava Anau$p.
k$Naamaya sva$p p`Bau ka doKa Ak`Ur. baarmbaar kro ivanaya Ba>aoM po rho kRpa BarpUr.

jaya vasaudovasaut jaya kRpamaya dInadyaala. jaya maaQava maurlaIQar vanamaalaI nand ko laala.
jaya catuBa-ja $p jaya EaIivaYNau naarayaNa. jaya jayait jaya jana sauKdayaI BavatarayaNa.

jaya ma<sya AvatarI jaya varah$p QaarI. jaya jaya hyaga`Iva p`Bau maQau kOTBa Asaurair.
jaya jaya kcCp$p mandaracala QaarI. jaya jaya EaInaRisaMh Ba> p`*laad p`aNa ]baarI.

jaya jaya EaIvaamana$p baila ko AaQaarI. jaya jaya EaIi~ivak`ma Anaupma carNa psaarI.
jaya jaya EaIprXaurama xai~yakula saMharI. jaya jaya EaIrama ravaNa raxasa kula saMharI.

jaya jaya yadukula nandna maaQava maurarI. jaya gaaopIjana vallaBa EaIkRYNa vanavaarI.
jaya jaya EaIkilk EaIbauw $p AvatarI. jaya jaya &ana$p maayaapit igairvarQaarI.

kr snaana Qyaana Ak`Ur calao maqaura Aaor. krto ivaXaoYa ivanaya balarama nandikXaaor.
saMQyaa samaya Aa ph^ucao Bavya maqaura nagarI. kRYNa zhro ipta saMga gvaala baala p`hrI.

 

Home | Das KritiKrishn | Contents | Geetaa

Previous - (18-Shankhchood) | Next - (20-Mathuraa Vaas)


Created by Sushma Gupta on May 27, 2001
Contact:  daskriti@Yahoo.com
Modified on 08/07/10