Sushmajee
Das Kriti |
Krishn / 20 - Mathura Vaas

Home | Das KritiKrishn | Contents | Geetaa

Previous - (19-Akroor Jee) | Next - (21-Kans Uddhaar 1)

maqauravaasa

AagaamaI idvasa dao Ba`ata kro maqaura saOr. ]<saaiht nar naarI kMsa mana kizna hO vaOr.
yauvaityaa^ Baamainayaa^M CayaIM Bavana JaraoKo. ]z calaI <yaaga kama kaja kRYNa kao doKo.

CaoDo baala saaja EaMgaar ip`ya pit rsaao[-. ]z calaIM yauvaityaa^M doKnao kRYNa p`omaiprao[-.
saunaI kqaae^M ijanakI manaaohr sauKkarI. Aayao vaohIM kRYNa balarama Aao maqaura maJaa^rI.

baalak vaRw kro p`Naama ho ivaXvaivamaaohna. @yaa laavaoM saovaa tumharI ho Pyaaro manamaaohna.
imalaa kMsa ka QaaobaI maa^gao kRYNa nao vas~. sajao kRYNa rama vas~aoM maoM AnaUp $p sava-~.

sajao gvaala baala sajao saaqaI saundr TaolaI. ek djaI- nao baOzae vas~ banakr hmajaaolaI.
Aayao rama Xyaama saudamaa maalaI kI dUkana. saudamaa kro ivanaya rama kRYNa kRpainaQaana.

Aayao krnao ]<qaana jaga ka tuma maurarI. Ba>aoM ko ip`ya samadRiYT tuma rama vanavaarI.
phnaayaoM saundr puYphar galao kRYNa rama . phnaIM maalaae^M gvaala baala nao imala AiBarama.

payaa saudamaa Aivacala Bai> ka vardana. p`Bau nao dI laxmaI sampda maalaI kao sauKmaana.
Aagao doKa Xyaama nao kubjaa saundr Aanana. kiT maoM kUba haqaaoM maoM Qaro AMgaraga saaQana.

kho kRYNa saundir hao kaOna dodao AMgaraga. baaolaI kubjaa tuma saundrtma mana Kolao faga.
saccao AiQakarI kRYNa rama laolaao saaQana. pIt rMga saaoho Xyaama rama pr laala AaraQana.

lagaayaa AMgaraga B`aataAaoM nao vaxa saundr. AMgaraga galao puYphar nava vas~ saaoho manaaohr.
doK kRYNa $p maaQaurI icatvana sauna baaola. maaoiht hu[- kubjaa kRYNa pr r>aBa kpaola.

kRYNa nao kI kRpa Qar pOr icabauk ]zayaI. imaTI kUba yauvait kubjaa saundrta pa[-.
hu[- saIQaI t$NaI ]nnat vaxa maaohk Aanana. sarahtI kRYNa kao kubjaa sauKBaajana.

baaolaI calaao Gar kRYNa AitXaya mana Baayao. Qanyavaad kubjaa Aa]^gaa maOM samaya payao.
maOM vanavaasaI GaUmata if$ igair vana Akola. tuma XaaintdaiyanaI kOsaa maora tora maola.

Aayao Baa`ta baajaar maoM vaiNakgaNa sarahayao. Pahnaato puYphar imaYTanna pana ma^gavaayao.
phu^ca gae ya&Xaalaa maQya Ba`ata kRYNa rama. ]za QanauYa kRYNa nao caZa[- DaorI lalaama.

sajaayaa qaa QanauYa bahumaUlya puYp AlaMkar. dao TUk ikyaa kRYNa nao kMsa kao iQa@kar.
kMsa nao BaojaI saOnya ivajayaI rho kRYNa rama. BayaBaIt huAa kMsa ]sakI mait qaI vaama.

saMQyaa samaya laaOTo inavaasa kao kRYNa rama. kr snaana Baaojana KIr Baat ka sauKQaama.
pta lagaayaa @yaa hO kla kMsa kI caala. ivaEaama ikyaa Ba`ataAaoM nao saMga gvaala baala.

 

Home | Das KritiKrishn | Contents | Geetaa

Previous - (19-Akroor Jee) | Next - (21-Kans Uddhaar 1)


Created by Sushma Gupta on May 27, 2001
Contact:  daskriti@yahoo.com
Modified on 08/07/10