Sushmajee
Das Kriti | Krishn / 23 - Bhramar Geet

Home | Das KritiKrishn | Contents | Geetaa

Previous - (22-Bhramar Geet-1) | Next - (24-Kubjaa)

gaaoipyaa^ AaOr Ba`mar gaIt

doKa rqa doKo ]wva saundr kRYNa$p. AaScaya-ivat\ gaaoipyaa^ hO kaOna yah BaUp.
kmaladla sao laaocana phnao pItambar. dIGa-baahU saundr mauK hasa ivalaasa mauKr.

jaana ilayaa kRYNa ko paYa-d hO saMdoSa. Gaorkr KDI haogayaIM gaaoipyaa^ sauBaga vaoSa.
tuma Aayao maqaura sao laokr maIzo baaola. kRYNa nao ikyaa Qaaoka hmasao AmaRt Gaaola.

Baojaa saMdoSaa yaSaaoda nandbaabaa $icar. hmaoM kaOna pUCta kRYNap`oma maoM hu[ baiQar.
Aayaa ek Syaama Ba`mar gaaopI samaIp. baOzI qaIM gaaoipyaa^ jaOsao sajao Anaok dIp.

kr [Migat Ba`mar kao ]wva sao khtIM. ro inamaao-hI Ba`mar kRYNap`oma maoM hma sahtIM.
tU Xyaama kRYNa Syaama tuma daonaaoM kpTI. tU kRYNa dUt hma maaQava pr mar imaTIM.

tU Aayaa krnao caaplaUsaI hma saba jaanao. yaha^M nahIM galaogaI torI ima~ta phcaanao.
]<amaXlaaok naama kRYNa ka @yaa ]pcaar. krao dyaa hma dInaMaoM pr khoM p`caar.

tU khta hma kroM kRYNa pr ivaSvaasa. jaba vao banao rama TUTI baaila kI saa^Msa.
vyaaQa kI Baa^it maaro qao baaila kao rama. hu[- SaUp-NaKa maaoiht $p AiBarama.

kaT ide naak kana SaUp-NaKa ko rama. p`oma ka eosaa p`itkar imalaa qaa vaama.
vaamana $p Qara ivaYNau nao maa^gaI qaI Qara. pUjaa kI qaI baila nao vaamana kI inaBa-ra.

sava-sva idyaa baila nao baa^Qaa gayaa paSa. kOsao kroM ivaSvaasa Xyaama po TUTI AaSa.
@yaa kama hmaoM kalao rMga sao jaa Ba`mar. ifr @yaaoM hma krtI baat yah idnaBar.

@yaa khoM ijasao lagaa kRYNp`oma hO AimaT. ek baar kNa BaI pI laoM basa marimaT.
nahIM kao[- rmaNaI jaao kRYNa pr nahIM rIJao. lauTa )dya Aba basa kRYNa hI saUJao.

hma BaaolaI BaalaI dasaI lauTI kRYNa saMga. mana jyaaoM kalaI kmalaI po na dUjaao rMga.
@yaa Aayao tuma hmaoM ilavaanao hO ga^vaairna. laaOT kr Aanaa mauiSkla na ro baMjaairna.

rhtI laxmaIjaI ]nako vaxasqala po sava-da. kha^M inabaah hmaara Ba`mar na hao mauda.
hOM Anaok rmaNaI maqaura maoM rKoMgaI saMBaar. jalata ro vaxa @yaa saaOtaoM ka ]pcaar.

vao rajakumaar vyaahogaoM kao[- rajakumaarI. hma ga^Mvaairna v`aja kI ivapda kI maarI.
krto kBaI yaad hmaoM maata ipta nand. kOsao hOM gaaopala hmaaro mana hO Aba kund.

kba AayaogaoM kRYNa rKoMgao hma pr kr. @yaa khoM Ba`mar yah jaIvana ]napo inaBa-r.
tna mana p`aNa sava-sva kRYNa pr vaarI. Ba`mar Aba tuma Aana imalaaAao igarQaarI.

baaolao ]wva ho gaaoipyaaoM tuma hao Qanya. samap-Na sava-sva ikyaa tumanao kRYNa maanya.
tumanao varNa ikyaa pit$p maoM EaImaurarI. naarayaNa ko p`it Anaupma Bai> tumharI.

laxya saBaI saaQanaaoM ka p`Bau ka dSa-na. jap tp haoma vaodpaz samaaiQa vat-na.
ivayaaoga EaIkRYNa ka idyaa Anaupma Baava. sava-~ doKtI kRYNa kao hO ]Cava.

dyaa tumharI mauJa po ikyaa p`kT maanasa. maOM Qanya caah^U tumharI carNarja basa.
saunaao saMdoSa kRYNa ka mana ica<a laakr. gaaoipyaaoM na haogaa ivayaaoga mauJao pakr.

maOM hU^ Aa<maa mana [ind`ya tnmaa~a p`aNa. sada sava- Anaugat pMca BaUt prma ~aNa.
Aa<maa pro maayaasao Sauw &ana vyaapk. krao mama icantna yah ivayaaoga hO AQyaapk.

rhkr dUr banaogaa mama icantna inarMtr. krao maorI saMinnaiQa ka AnauBava baa*yaantr.
maOM sava-sva tumhara banaa hU^ nayanatara. tuma mauJamaoM Aana imalaaogaI yah vacana hmaara.

pa ip`ya saMdoSa kRYNa ka mana ]llaasa. kho gaaoipyaa^M nahIM BaUlaoM ]sao mana ivaSvaasa.
kRYNa hmaaro jaIvana ko svaamaI ip`yatma. caaho maro jaIyaoM vahI hOM saKa purYaao<ama.

kOsao hOM vasaudova dovakI ip`ya nandlaala. batlaaAao ]wva krto yaad hmaoM gaaopala.
maqaura maoM t$iNayaa^M krtIM haogaI p`oma. ip`yatma kRYNa sada rhoM sauKI yahI naoma.

saaocarho ]wva gaaoipyaaoM ka p`oma saagar. Sauw SvaaSvat\ icanmaya kRYNa ]jaagar.
maOM banajaa}^ kao[- vaRxa lata vaRndavana. PaasakU^ carNa QaUila gaaoipyaaoM kI ho mana.

kRYNa savaa-Qaar gaaoipyaa^M hOM ga^vaairna. p`oma sao pailayaa prma pd Bavatairna.
jaao kro p`oma Bai> na jaanakr rhsya. p`Bau krto sahaya klyaaNa jaIva tsya.

rho Anaok maasa ]wva v`aja maoM ]dar. haoto hiYa-t doK gaaoipyaaoM ka p`oma Apar.
maa^gaI ivada sabasao nayana baho Sauica naIr. idyaa saMdoSaa nand yaSaaoda nao kh pIr.

kha prma p`oma gaaoipyaaoM nao ip`ya ]wva. Baojanaa kRYNa kao v`aja maoM haogaa ]<sava.
laaOT Aayao ]wva maqaura kho p`oma rIit. svaamaI v`aja kro p`tIxaa krao prtIit.

prma po`ma nand yaSaaoda A$ gaaopIjana. tva Bai> kI mayaa-da banao v`aja ko jana.
maanasa hO hiYa-t tuma sarsaato inajap`oma. jaao Aayaa tva sainnaiQa maoM BaUlaa ro naoma.

 

Home | Das KritiKrishn | Contents | Geetaa

Previous - (22-Bhramar Geet-1) | Next - (24-Kubjaa)


Created by Sushma Gupta on May 27, 2001
Contact:  daskriti@Yahoo.com
Modified on 08/07/10