Sushmajee
Das Kriti | Krishn / 24 - Kubjaa and Jaraasandh

Home | Das KritiKrishn | Contents | Geetaa

Previous - (23-Bharamar Geet-2) | Next - (25-Rukminee-1)

kubjaa tqaa Ak`UrjaI

vacana inaBaato p`Bau GanaSyaama dInaanaaqa. Aayao ]wva saMga kubjaa gaRh kr sanaaqa.
kubjaa hu[- dIvaanaI doKa svaamaI Aayao. idyaa Aasana kr sammaana pUjao baOzayao.

kubjaa kr snaana sajaa AMgaraga AayaI.baOzayao kRYNa plaMga saaqa baOz SarmaayaI.
krto k`IDa nandlaala pkDI klaa[-. sauKI qaI kubjaa kRYNa saMga saba Barpa[-.

ikyaa AailagaMna laoTga[- kRYNa carNa. Paayao qao AMgaraga kRYNa BavaBaya hrNa.
inaBaato p`oma manamaaohna ]dar laIlaaQar. laaOTo ]wva saMga do vardana pu$Ya p`var.

ek idna gae p`Bau Ak`Ur gaRh ]dar. pUjaa kI Ak`Ur nao inaja saaOBaagya ivacaar.
kho kRYNa Ak`Ur jaaAao histnaapur. PaaAao samaacaar paNDvaaoM ko Baro mama ]r.

dovalaaok hue paNDujaI hO bauAa ivakla. kOsao haogaoM paNDupu~ paAao sauQa sakla.
ikyaa p`Naama Ak`Ur nao Aa&a iSaraoQaaya-. gae histnaapur turnt laokr Baaya-.

jarasanQa tqaa WairkapurI

pa samaacaar kMsavaQa ko k`uw jarasaMQa. to[sa AxaaONaI saonaa ikyaa caZa[- AnQa.
kMsa kI pi<nayaa^M qaIM jarasaMQa kI pu~I. baaolaa Qaavaa maqaura pr ivanaaSa kir~I.

ma^gavaayao idvya rqa vaOkuNz sao laIlaaQar. Anaupma As~ Sas~ saMga saajao Ba`atavar.
Aagayao nagar baahr yauwrt Syaama rama. samast saOnya maar igarayaI p`Bau SaaoBaaQaama.

banaayaa bandI jarasaMQa kao p`Bau kro dyaa. CaoDidyaa jarasaMQa kao ]sao kha^ qaI hyaa.
Aayaa ifr laokr saOnaa maqaura pr caZa[-. maar igarae saBaI vaIr ifrsao daOnaoM Baa[-.

sa~h baar Aayaa jarasanQa kr caZa[-. baarmbaar hrayao ]sakao rama Syaama Baa[-.
AzarhvaIM baar ifr Aayaa jarasanQa. dUjaI Aaor caZ Aayaa kalayavana maitmanQa.

basaa[- WirkapurI kRYNa saagar AaoT. phu^caaide maqauravasaI saBaI vaha^ baDCaoT.
qaI ro AsaIma maayaa kRYNa kI rKvaar. kaOna jaana sako p`BaulaIlaa Aimat ivastar.

sajao qao baajaar Bavana p`asaad maindr. saDkoM galaI caaOraho vana ]pvana saundr.
vaOkuNz saI inama-la Bavya WairkapurI. ivaSvakmaa- nao rcaa[- turnt sava- sauKBarI.

calao kRYNa maqaura sao phnao pItambar. pICa krta kalayavana duYT kubauiw nar.
phu^cagae kRYNa gauha maoM tiDt\ samaana. pICao pICo kalayavana Aayaa AsaavaQaana.

gauha maoM krto qao Sayana rajaa maucaukund. jagaayaa kalayavana ]nakao huAa Basma kund.
Basma haogayaa kalayavana xaNa maoM marNa. kaOna jaIto kRYNa kao p`Bau BavaBaya hrNa.

maucauknd krto p`Bau ka SuaBa AaraQana. maOM SarNa AapkI svaamaI CaoD saba saaQana.
dodao Aimat Bai> ka vardana ho hir. janma janma k$^M EavaNa tva kqaa sauKkrI.

laaOTo kRYNa maqaura jarasanQa qaa vaha^M. calaide kRYNa balarama Wairka qaI jaha^M.
Cup gae igair p`vaYa-Na pr daonaaoM Ba`ata. calaagayaa jarasanQa magaQa kao pCtata.

 

Home | Das KritiKrishn | Contents | Geetaa

Previous - (23-Bharamar Geet-2) | Next - (25-Rukminee- 1)


Created by Sushma Gupta on May 27, 2001
Contact:  daskriti@Yahoo.com
Modified on 08/07/10