Sushmajee
Das Kriti | Krishn / 25 - Rukminee Mangal-1

Home | Das KritiKrishn | Contents | Geetaa

Previous - (24-Kubjaa) | Next - (26-Rukminee-2)

$i@maNaI maMgala 1

qaI Qyaanamagna ivadBa-kumaarI $i@maNaI. saaocarhI kOsao imalana kRYNa sao kRpalamaiNa.
saundr Syaama vaNa- manamaaohk maQausaUdna. vaIraoM maoM Aga`gaNya laIlaaQar yaSaaodanandna.

hasa ivalaasa maQaurtma hOM pItambarQaarI.dIna janaaoM ko naayak gaaopIjana bailaharI.
maayaamaanauYa EaIivaYNau AiKla laaokpit. b`a*maa SaMkr ijanakao pUjao hrto ivapit.

baulaayaa ivaSvaasaI ivap` BaojatI saMdoSaa. ho hir Aana imalaao saMBaalaao maorI kudSaa.
Ba`ata $@maI caahta iSaSaupala duja-na. ivavaah rcaa hO maora ]sasao hO kuChI idna.

AayaogaI barat bahu BaUp saonaa saaqaI. iSaSaupala jarasanQa dntva@~ sao maharqaI.
ivavaah ko pUva-idna jaa]^gaI dugaa-pUjana. ]saI samaya tuma Aana imalaao ho maQaUsaUdna.

hO Aasara tora Aba maora kaOna sahara. tuma sava-sva jaIvanaQana mana ka ]ijayaara.
tuma nahIM AaAao tao haogaa jaIvana Ant. phcaanaao mauJao Syaama tuma hI maoro knt.

saaQanaa maorI janma janma kI maOM h^MU dasaI. maOMnao haridyaa jaIvana tuma pr AivanaasaI.
p`oma maora AnaSvar maa^gatI torI sainnaiQa. Apnaalaao Aba mauJao tuma hir ho p`omainaiQa.

hO samaya kma tuma sava-& laaokpit data. h^U Asahaya saMBaalaao mama BaagyaivaQaata.
k$gaIM p`tIxaa pqa pr tumharI  maurarI. ibaza laonaa rqa pr tuma mauJao Asaurarair.

saunakr piva~ kIit- torI hara yah mana. basagayao hao )dya maoM maoro ho jaIvanaQana.
rai~ maoM na AatI naIMd idna hOM baOcaona. torI p`tIxaa maoM basao nayana kba hao caOna.

calaa iva& ivap` turt Aayaa WairkapurI. imalao maQausaUdna ivaSaoYa Baava sauKmaaQaurI.
ibazlaayaa inaja Aasana pUjaa AQya- paV. ]icat svaadu Baaojana Ap-Na maana saaQya.

pUCto maaohna jaba ivap` hue ivagat Eama. svaagat ivap` khao p`yaaojana Aagatk`ma-.
svaamaI maOM saMdoSa vaahk ivadBa- kumaarI. krtI p`Naama $i@maNaI ho laIlaaQaarI.

AagaamaI saPtah ivavaah lagna ho maurarI. krao varNa $i@maNaI ka Syaama Asaurair.
krogaI $i@maNaI p`tIxaa dugaa- maindr. tuma Aakr krao hrNa ho Syaamasaundr.

dasaI tumharI $i@maNaI laxmaI Avatar. p`Iit icarntna tuma saMga ho jagataQaar.
ipta BaIYmak kuiNDna naroSa tva dasa. Ba`ata $@maI hO duYT maanaao ivaSvaasa.

ivavaah rcaa iSaSaupala sao duKI k^MuvarI. tuma ibana kaOna sahaya kro ho hir.
yaduvaMSaI yaSasvaI rNabaa^kuro kizna vaIr. krao praBava BaUpaoM ka sauKQaIr.

kha kRYNa nao maOM p`omaI $i@maNaI kumaarI. Balao Aayao ivap` tuma nao baat saMBaarI.
$p SaIla $i@maNaI ka idvya Anaupma. hO sava-gauNa sampnna safla haogaMo ]Vma.

ma^gavaayao rqa kRYNa da$k sao turnt. cala pDo ivap` saMga EaIQar Bagavant.
pvana vaoga calaa rqa saariqa qaa QaIr. par ike igair vana ]pvana sairta naIr.

phu^caae da$k nao p`at: kuiNDnapur. svaagat krto rajaa BaIYmak mana Bar.
Aasana Baaojana vaasa sava- Aitsaundr. jaha^M ivarajao kRYNa vah sqaana sauKkr.

ramanao payao samaacaar kRYNa gayao Akola. balaramanao laI saMga catuirMganaI saona pola.
ph^ucao balarama saona saiht kuiNDnapur. imalao daOnaaoM Ba`ata prspr jaI Barkr.

sajaa qaa ]<sava ivavaah ka Anaupma. taorNa ptaka puYp bandnavaar ina$pma.
saugainQat d`vya maalaae^ pqa payadana. vaasa inavaasa dugQa poya maovaa imaYTanna.

sauKI qao Aagantuk naRp Aitiqa ivap`. jaao BaI hao [cCa vahI haotI pUNa- iSap`.
ivavaah ko pUva- idna sajaI ku^MvarI savaarI. rqa ASva gaja saOnya vainata saarI.

 

Home | Das KritiKrishn | Contents | Geetaa

Previous - (24-Kubjaa) | Next - (26-Rukminee-2)


Created by Sushma Gupta on May 27, 2001
Contact:  daskriti@Yahoo.com
Modified on 08/07/10