Sushmajee
Das Kriti | Krishn / 2 - Vandanaa


Home | Das KritiKrishn | Contents | Geetaa

Previous - (1-Swaagat) | Next - (3-Kathaa)

vandnaa

EaI gaNapit kao namana kr k$^ kqaa ivastar. ivaGna hrao maMgala krao ho ivaVa bauiW ko datar.
maa^ vaINaa vaaidnaI tuma ASa@ya kao krtI Xa@ya. maorI gait maa^ tuma banaao maOM inaba-la Ait hU^ A&.

kRYNa kqaa maMgala kro barsao ]r maoM p`oma Apar. jana jana Aanand pavao mana maoM sauK ka saMcaar.
EaI raQaajaI kao namana kr maa^gaU^ maOM yah vardana. p`Bau Bai@t mama ]r Barao mauJakao inaja jana jaana.

EaI ivaYNau vaOkuNzpit maayaapit ivaXva AaQaar. sad\ p`yaasa safla krao tva laIlaa Ait Apar.
sad\ gauNa EaI gau$ ko isama$^ idna AaOr rat. krao kRpa maaga- dXa-na krao ho mama iptu maat.

maata laxmaI $@maNaI dyaamaya Ait sauK $p. Anaupma kRpa banaI rho maOM p`aNaI rha Bava kUp.
saMt jana AaOr hir Bagat krao kRpa Apar. tva carNa gait maorI hao ho Bai@t ko AaQaar.

EaI kRYNa knhOyaa laIlaaivaharI EaIgaaopala. tva laIlaa ica<a rmaoM ho ivaXva ko p`itpala.
maQaur isamarNa EavaNa Anaumaaodna hirkqaa. sauK saMtaoYa Baro mana imaTo jaga jaala vyaqaa.

laIlaaivaharI kI kRpa banaI rho idna rat. maorI vaaNaI laoKna safla krao ho iptu maat.
k$Naakr laIlaaivaharI maaQava manamaaohna. basaao mama )dya ho kRpalau ivaXvaivamaaohna.

vyaasadova saMt saUr kao maora Xat Xat p`Naama. kRYNacairt ko gaayak isama$^ tva XauBa naama.
EaIiXavaXaMkr kOlaaXapit jaya maata BavaanaI. kRYNakqaa safla krao ivanavaao jaaoDkr panaI.

ip`ya gaaop gaaopIjana kRYNap`oma ko ivamala gaoh. tva vandna isamarNa k$^ krao inaja XauBa naoh.
maata yaXaaoda baabaa nand kao k$^ maOM p`Naama. kRYNap`oma ko AaQaar Ait kRpalau sauKQaama.

EaIvasaudova dovakI p`Bau maata ipta Ait pUjya. sa<yasaMnQa Qama-$p p`BaulaIlaamaya tva XauBa ya&.
k$^ p`Naama tva carNa maOM pa}^ p`saad Apar. p`Bau Bai@t mama ]r basao hao maayaa gauna gaao par.

B`aata balaBad` kao isama$^ p`oma saiht Apar. kRYNa saovaa maoM jaao inart sava- saga- ko AaQaar.
kRYNa Ba@<a hue BaUt BaivaYya AaOr vat-maana. krao kRpa mauJa A& pr ho saMt kRpainaQaana.

 

Home | Das KritiKrishn | Contents | Geetaa

Previous - (1-Swaagat) | Next - (3-Kathaa)


Created by Sushma Gupta on May 27, 2001
Contact:  daskriti@Yahoo.com
Modified on 08/07/10