Sushmajee
Das Kriti | Krishn / 3 - Kathaa 


Home | Das KritiKrishn | Contents | Geetaa

Previous (2-Vandanaa) | Next (4-Devakee Vivaah)

kqaa

dO<ya Asaur bana naRpit krto QarNaI AnauXaasana. Qama- imaTa AQama- baZa imaTa iXava ivaYNau AaraQana.
imaTI dyaa pUjaa jap tp XaaOca Aacaar iXaYzacaar. maanavata lauT gayaI sava-~ Cayaa Anyaaya Anaacaar.

pRqvaI pr Baar baZa papI naRpit krto bahu pap. maanava pato kYT Anaok jaIvana yaapna banaa Xaap.
pRqvaI Qar $p gaaO ka gayaI p`Bau b`a*maa ko pasa. r&a krao p`jaapit pit kOsao imaTo mama duK ~asa.

p`Bau b`a*maa lao saurgaNa saMga krto vandna naarayaNa. pu$Ya saU@t sao krto p`aqa-naa sad\ sad\ parayaNa.
samaaiQaYT hue b`a*maa payaa savao-Xvar sao saMyaaoga. Qa$^gaa Avatar kRYNa ka vasaudova ko pu~ yaaoga.

samaJaayaa b`a*maa nao pRqvaI AaOr saBaI saurgaNa. p`Bau AvatrogaoM laIlaaivaharI inaBaayaogaoM ro p`Na.
banaao nar naarI tuma yaduvaMXa maoM p`Bau saovaa kaja. basaao jaa gaaokula maqaura v`aja maoM ]ga`saona ko raja.

saaQana banaao laIlaaivaharI kI laIlaa ko maQaur. duYT saMhar iht saMt)dya ko rsa bana sauKkr.
banaao tuma gaaop gaaopI gaaOQana baalak sauK$p. Anaupma sauK barsao gaaokula v`aja maqaura ko BaUp.

 

Home | Das KritiKrishn | Contents | Geetaa

Previous (2-Vandanaa) | Next (4-Devakee Vivaah)


Created by Sushma Gupta on May 27, 2001
Contact:  daskriti@Yahoo.com
Modified on 08/07/10