Sushmajee
Das Kriti | Krishn | Geetaa-11


Home | Das KritiKrishn | Contents | Geetaa

Previous - (10 Geetaa) | Next (12-13 Geetaa)

gaIta ka ]pdoSa\\\

AQyaaya 11   ivaSva$pdSa-nayaaoga

]pdoSa AaQyaai<mak idyaa kr Anauga`h. maaoh mama iCnna huAa k$gaa mana inaga`h.
saunaa BaUt ]<pit p`laya Aapsao ivastar. Aapka Anaupma p`Baava jaanaa Aprmpar.

hOM Aap vaOsao jaOsaa Aapnao mauJao kha. doKnaa caahta Aapka $p eoSvaya- maha.
yaid Aap maanato yah hO saMBava p`Baao. tao yaaogaSvar idKa[e Avyaya $p ivaBaao.

kha Bagavaana nao doK maoro naanaa$p. Sat sahs~ AnaokivaQa idvya vaNa- AnaUp.
doK Aaid<ya vasau $d` AiSvanaIkumaar. ma$t\gaNa jaao na kBaI doKo sava-p`kar.

doK mama dohmaoM ek~ jagat\ sacaracar. Anya jaao BaI doKnaa hao gauDakoSa var.
nahIM doK sakto [na nayanaaoM sao mama$p. dota idvya caxau tumhoM doK yaaogaoSvar$p.

yah kh kr EaIkRYNa hir yaaogaoSvar. idKyaa paqa- kao idvya $p ivaSvamBar.
Anaok mauK Anaok nao~ Ad\Baut dSa-na. bahu AaBaUYaNa bahu AayauQa AakYa-na.

idvya maalaae^ vas~ idvyaganQa Anaulaopna. savaa-Scaya-maya Anant ivaSvamauK doKna.
sahs~ riva hao ]idt naBamaoM eksaaqa. eosaa p`kaSa BaI na sama ivaBaa ivaSvanaaqa.

doKa Ajau-na nao samaaiht jaga dovadoh. ivaBa> Anaok$p maoM ivalaxaNa sadoh.
ivasmayayau> iSarsao kr p`Naama QanaMjaya. hao krbaw baaolaa p`Bau sao saivanaya.

doKta dova tva doh maoM dovagaNa sava-BaUt. kmalaisqat b`a*maa SaMkr sap- ?iYa pUt.
bahu baahU ]dr mauK nao~ kr Anant$p. na Aaid maQya Ant tva ho ivaSva$p.

ikrIT gada cak` Qar sava- dIiPtmaana\. Aigna riva sama jyaaoitpuHja Ap`maoya p`maana.
tuma prma Axar ivaSva ko prma inaQaana. Avyaya SaaSvatQama- sanaatna pu$Ya Bagavaana.

riht Aaid maQya Ant Anant vaIya-. Anant baahU SaiSa saUya- hOM nao~ sah gaamBaIya-.
p`jvailat Aigna mauKmaoM hao hir Qaro. tparho [sa ivaSva kao inaja toja sao tuma hro.

pRqvaI vyaaoma baIca Cayaa $p Anant. doK Ad\Baut $p vyaiqat i~laaok Bagavant.
saursaMGa krta p`vaoSa tva mauKmaoM yaha^M. BayaBaIt krto tva gauNagaana krbaw vaha^.

isawgaNa mahiYa- ‘klyaaNa haovao’ yaaoM khoM. EaoYz s~ao~aoM Wara tva vandna kr rhoM.
Aaid<ya $d` vasau saaQyagaNa ivaSvaodova. AiSvanaIkumaar marutgaNa tqaa iptRdova.

ganQava- yaxa raxasa isawgaNako samaudaya. doKto Aapkao ivasmaya sao hao ina$paya.
mahtI $p bahu mauK nao~ kr ]$ carNa. bahu ]dr dMt doK vyaiqat jaga SarNa.

naBaspSaI- dIiPtmant ivaSaala nao~ Aanana. doK tumhoM BayaBaIt maOM na Saaint Baajana.
nahIM idSaa&ana doK p`layaI mauKaigna dnt. nahIM sauK manamaoM haoAao p`sanna Bagavant.

krto p`vaoSa naRpsaMGa kaOrva tva mahamauK. BaIYma d`aoNa kNa- inajasahaya yaaowa p`mauK.
vaogasao krto p`vaoSa tva jaaD mauK ivaSaala. kuC caUNa- hao laTkto tva dnt krala.

jyaaoM sairtasamaUh vaogasao Aato saagar sammauK. <yaaoM vaIr nar krto p`vaoSa tvajvaalamauK.
jyaaoM ptMgaoM kro p`vaoSa p`dIPt Aigna jvaala. sava- jana p`vaoSa krto tva mauK sama kala.

tuma sava- laaok BaxaNa kr mauKmaoM caaTrho. ivaYNau ]ga` p`kaSa sao sava- jagat\ taprho.
kaOna hao tuma ]ga`$p kRpakr batlaa[e. haoAao p`sanna dovavar nahIM jaanata samaJaa[e.

baaolao Bagavaana\ p`vaRt laaok naaSamaoM maOM kala. p`itpxaI yaaowa tuJa ibana na rhogaoM saMBaala.
hao inaima<amaa~ tU kr yauw hao ]z KDa. mMaOMnao pihlao hI maaride vaIr Baaoga rajya baDa.

d`aoNa BaIYma jayad`qa kNa- Anya yaaowa vaIr. maar maOnao ide tU jaItogaa yauw hao na AQaIr.
saunakr vacana kRYNa ko ka^pta kr baw. baaolaa Ajau-na hao ivanama` ho koSava sa<yasanQa.

yah yaaogya tva naama p`Baavasao jaga hiYa-t. Baagato Bayasao raxasa namato isaw AakiYa-t.
tuma b`a*ma ko BaI AaidkarNa gairmaamaya hao. tuma Anant sat\ Asat\ pro Axarmaya hao.

tuma Aaiddova puraNapu$Ya ivaSva prM inaQaana. prma Qaama vao<aa vaoV Anant$p saujaana.
vaayau yama Aigna va$Na cand` b`a*maa p`jaapit.iptamah p`Naama sahs~ puna: p`Naama saugait.

Anant samaqa- p`Naama pRYz p`Naama sanmauK. Anant vaIya- ivak`mavaana\ sava-vyaaPt sava-sauK.
jaanakr saKa tumhoM na jaanaa tva p`Baava. saMbaaoQana ho kRYNa yaadva saKa kha p`omaBaava.

ivanaaodmaoM Sayana Baaojana Aasana saKasamaaja. xamaa hao ApraQa maora maOnao kha jaao Aaja.
tuma pUjanaIya jagat\ipta jagat\gau$ mahana\. nahIM kao[- samaana kOsao hao tumasao baDa Bagavaana\.

tva carNa tna p`sanna krnao k$^M p`Naama.ipta pu~ saKa saKa pit p<naIkao saho rama.
vaOsao hI krao sahna xamaa mauJao dao Bagavaana\\. MmaO hiYa-t vyaakula idKaAao catuBau-ja$p mahana\.

caahta doKnaa SaMK cak` gada pd\maQaarI. ho ivaSva$p sahs~baahU laao catuBau-ja$p manaaoharI.
kha Bagavaana\ nao yaaogaSai>sao kr Anauga`h. AdRYTpUva- vah idKayaa Ananttoja ivaraT\ ivaga`h.

na vaod ya& AQyayana ik`yaa ]ga`tp dana. doKnaa saMBava ivaSva$p jagamaoM tumharo isavaa jaana.
na hao vyaakula ivamaUZBaava doK ]ga`$p. hao ABaya p`Iitmaya puna: doK mama catuBau-ja sva$p.

tba idKlaayaa catuBau-ja$p saaOmya saundr. ba^MQaayaa QaOya- Ajau-nakao maha<maa kRYNanao t<pr.
kha Ajau-nanao doKkr tva maanauYa tna var. Paagayaa maOM Saaint inaja svaBaava kRYNa manahr.

baaolao Bagavaana\ Ait dula-Ba catuBau-ja $p. dova BaI trsato ijasao doKnaa Ajau-na yah AnaUp.
doKnaa hO saMBava na vaod tp ya& dana sao. jaao catuBau-ja$p doKa tumanao [sa Baa^it maanasao.

Ananya Bai> sao MmaOM hU^M p`aPt p`<yaxa dSa-na. jaananaa t<vasao p`vaoSa mamamaoM doKnaa AakYa-na.
kro mamakma- saMga<yaagaI prayaNa prma Ba>. vah jana pata mauJao jaao saBaIsao inava-Or ivar>.11.

 

Home | Das KritiKrishn | Contents | Geetaa

Previous - (10 Geetaa) | Next (12-13 Geetaa)


Created by Sushma Gupta on May 27, 2001
Contact:  daskriti@Yahoo.com
Modified on 08/07/10