Sushmajee
Das Kriti | Krishn | Geetaa-12-13


Home | Das KritiKrishn | Contents | Geetaa

Previous - (11 Geetaa) | Next (14-15 Geetaa)

gaIta ka ]pdoSa\\\

AQyaaya 12  Bai>yaaoga

baaolaa Ajau-na kaOna EaoYz tva prayaNa. Ba>jana vaa Avya> Axar Qyaana prayaNa.
kha Bagavaananao mamayau> Ba> ivaSaoYa. hO EaoYz Eawayau> mana Aip-t mama sava-oSa.

jaao ]pasato Avya> Axar inaga`h kr. samabauiw sava-~ sava- BaUt ihtOYaI nar var.
pato mauJao hI prntu @laoSapUNa- hO saaQanaa. kizna dohQaarI kao Avya> kI AaraQanaa.

jaao krto Aip-t sava-kma- mama Baavamagna. Ananya yaaogasao Qyaayato ]pasato Ba>jana.
Paaqa- Ananya manasao mat\ icat\ p`aNa Ap-Na. krta ]naka ]war saMsaarsao bana trNa.

tU lagaa mana bauiw mauJamaoM sada ho QanaMjaya. krogaa inavaasa mauJamaoM nahIM kao[- saMSaya.
yaid ica<a samaaQaana kizna haonaa isqar. kr saaQanaa AByaasa yaaogasao tU ho var.

yaid kizna hO AByaasa yaaoga toro ilae. tao tU kr prma mat\kma- saba kuC maoro ilae.
yaid yah BaI hO kizna mat\kma- saaQanaa. tao <yaaga sava- kma-fla ya<nasao SauBa Baavanaa.

AByaasasao hO EaoYz &ana &anasao hO Qyaana. Qyaanasao EaoYz kma-fla <yaaga <yaaga hO p`maana.
sava- BaUtaoMsao WoYariht ima~ k$Naavaana\. inarhMkar mamata<yaagaI sama sauK duK xamaavaana\.

saMtaoYaI sattyaaogaI ijata<maa inaScayavaana\. mauJamaoM Aip-t mana bauiw mamaip`ya Ba> saujaana.
na ]Woga jaIvakao na svayaM kao Saantica<a. hYa- AmaYa- Baya ]Wogamau> hO ip`ya inaiSca<a.

AkaMxaI Sauica dxa ]dasaIna vyaqaahIna. sava- AarmBa <yaagaI ip`ya Ba> mama lavalaIna.
nahIM WoYa hYa- icanta nahIM kao[- kamanaa. SauBaaSauBa pir<yaagaI Bai>maya Sauw Baavanaa.

sama ima~ Sa~umaoM sama rho maana Apmaana. AsaMga sama SaIt Gaama gamaI- Baraosaa Bagavaana.
sama inanda stuit maaOnaI saMtuYT yaonakona. inaspRh inavaasamaoM isqarmait Bai>maya sauKoNa.

jaao jana [sa Qama-maya AmaRtko ]pasak. vao Eawayau> prma Ba> mama ip`ya AaraQak.12.

 

AQyaaya 13 xao~xao~`&ivaBaagayaaoga

kaOntoya yarIr hO xao~ eosaa khto. xao~kao jaao jaanata ]sao hI xao~& hOM khto.
mauJa A<maakao tU xao~& sava- xao~ jaana. xao~ xao~&ka &ana hO p`kRit pu$Ya phcaana.

bahu Cnd ivaivaQa ivaQa yah ?iYa gaato. b`a*masaU~ pdaoMmaoM yaui>yau> vaod hOM samaJaato.
pMca mahaBaUt AhMkar bauiw p`kRit maUla. dsa [ind`yaa^M va pMca tnma~ae^M AnaukUla.

[cCa WoYa sauK duK ipND QaRit caotnaa. yah hO xao~ saivakar saMixaPtmaoM jaananaa.
EaoYztamaana ABaava AihMsaa sat\AacarNa. xamaa Aajava- gau$saovaa SaaOca Aa<mainaga`hNa.

[ind`yaaoMmaoM vaOragya inarhMkar Anaasai>. janma maR<yau jara vyaaiQa duK daoYa dSa-na mait.
pu~ pi<na gaRh QanamaoM Anaasai> Saant. sama ip`ya Aip`ya sama ABaIYT AnaiBaYT p`aPt.

mauJamaoM AvyaiBacaarI Bai> Qyaanayaaogasao. ekant saovana AsaMga ivaYayaIsao dUr Baaogasao.
AaQyaa<ma &ana ina<yaisqit t<va&ana. t<va&anadSa-na yah hO &ana Anya hO A&ana.

&oya vah jaao ijasao jaanakr Aanand. Anaaid prma b`a*ma na sat\ na Asat\ sauKknd.
sava-~ vyaaPt saba Aaor isar mauK nao~. sava-~ hst pd Eaao~ kr vyaaPt jaga xao~.

[ind`ya riht jaanata sava- [ind`yaBaava. Anaasa> inaga-uNa Qaark gauNaBaao>a p`Baava.
Antr baahr BaUtaoMko vah caracar$p. saUxma Aiva&oya Ait samaIp Ait dUr sva$p.

AKND ivaBa>Baava BaUtaoMmaoM vah &oya. kta- Bata- saMhta- b`a*maa ivaYNau mahoSa Eaoya.
jyaaoityaaoM kI jyaaoit maayaasao pro kha. &ana &oya &anagamya )dyaisqat sava-~ maha.

yah xao~ &ana &oya b`a*ma jaana saMxaop. jaanakr t<vasao mama Ba> pata mauJao inalao-p.
Anaaid hOM p`kRit pu$Ya yah tU jaana. ]<pnna p`kRitsao raga WoYa i~gauNa ivakar maana.

p`kRit hO hotu kaya- krNakI samaiYz. jaIvaa<maa Baaogata sauK duK bana vyaiYz.
jaIvaa<maa Baaogata p`kRitjanya yao pdaqa-. gauNasaMga hI banata janmaka karNa paqa-.

]pdRYTa Anaumanta Bata- Baao>a mahoSvar. prmaa<maa [sa dohmaoM hO isqat pu$Ya p`var.
jaanata jaao pu$Ya p`kRitkao gauNa saiht. kma- krta huAa BaI hao puna-janma riht.

doKo prmaa<maakao Qyaanayaaoga &anayaaogasao. Anya doKto saaM#yayaaogasao kma-yaaogasao.
Anyajana EavaNakr krto mama ]pasanaa. vao BaI trto nar EauitprayaNa kr saaQanaa.

yaavat\ sqaavar jaMgama vastu haotI ]%pnna. jaana xao~ xao~&ko saMyaaogasao yah sampnna.
sama sava-BaUtaoMmaoM isqat hO vah prmaoSvar. naSvar BaUtaoMmaoM jaao doKo AnaSvar prmaoSvar.

vah hO doKta samaBaavasao sava-~ [-Svar. nahIM maanata naaSa Apnaa yah doh xaNaBaMgaur.
pata prma gait p`kRit inaima-t sava-kma-. Aa<maa hO Akta- vah jana sahI doKta mama-.

doKta BaUtaoMko Baava prmaa<maasaMklpmaoM. b`a*ma sao ivastar sava-ka pata b`a*ma svalpmaoM.
Anaaid Avyaya inagau-Na hO prmaa<maa. doh isqat BaI na krta ilaPyata yah Aa<maa.

jaOsao sava-~ vyaaPt gagana kBaI na ilaPt. vaOsao Aa<maa doh isqat inagau-Na hO AilaPt.
jaOsao ek riva krta b`a*maaND jyaaoitt. vaOsao ek Aa<maa krta sava- xao~ p`kaiSat.

&anacaxausao doKo xao~ xao~& Baod p`kRit. BaUt p`kRitsao maaoxaka ]paya tro vao saukRit.13.

 

Home | Das KritiKrishn | Contents | Geetaa

Previous - (11 Geetaa) | Next (14-15 Geetaa)


Created by Sushma Gupta on May 27, 2001
Contact:  daskriti@Yahoo.com
Modified on 08/07/10