Sushmajee
Das Kriti | Krishn | Geetaa-14-15


Home | Das KritiKrishn | Contents | Geetaa

Previous - (12-13 Geetaa) | Next (16-17 Geetaa)

gaIta ka ]pdoSa\\\

AQyaaya 14   gauNa~yaivaBaagayaaoga

kha BagavaananaoM &anaao<ama &ana yah saundr. ijasao jaanakr mauina pa isaiw tro Bavasaagar.
QaarNa kr yah &ana vao pato mama sva$p. na janma ]naka na vyaqaa p`layamaoM vao sauK$p.

maht\ b`a*ma mama yaaoina ]samaoM maOM gaBa- Qarta. sava- BaUtaoM kI ]<pi<a ]sasao haotI maOM kta-.
naanaa yaaoinayaaoM maoM jaao p`itmaae^M b`a*ma hO yaaoina. maOM baIjap`d ipta hU^M yah p`kRit hO mahayaaoina.

sa<va rja tma i~gauNa hOM p`kRit saMBava. ba^MQata AivanaaSaI jaIvaa<maa dohmaoM yah praBava.
inama-la sa<vagauNa p`kaSak hO inaiva-kar. baa^MQata jaIvakao sauK &anaaiBamaanasao [sa p`kar.

rjaaogauNa ragaa<mak kamanaa tRYNaa saMga. baa^Qata jaIvakao kma- kma-flasao bana saurMga.
A&ana jainat tmaaogauNa hO AnQakar. baa^Qata jaIvakao p`maad inad`a Aalasya ivakar.

sa<va do sauK rjaaogauNa kro kma-inart,. tmaaogauNa Zk &anakao laata p`maad inakRt.
sa<va p`Qaana nyaUna rja tma vaa tma Cayao. rja sa<va dbao rja baZo sa<va tma jaayao.

jaba hao p`kaSa doh [ind`ya ivaVa &ana. baZo baaoQaSai> tba sa<va hO p`Qaana jaana.
laaoBa vaRiw svaaqa-maya kma- spRha Aayao. baZo rjaaogauNa mana caMcalata ASaaint Cayao.

maaoh p`maad A&ana kma- Ap`vaRi<a Cayao. baZo tmaaogauNa maanasamaoM AnQakar payao.
sa<vagauNa vaRiw maoM jaba hao mahap`yaaNa. Paavao jaIva ]<amalaaok idvya svaga- p`maaNa.

kmaa-sa> janma jaba rjaaogauNamaoM p`yaaNa. maUZyaaoinamaoM janma jaba tmaaogauNamaoM tjao p`aNa.
saai<vak inama-la sauK fla hO sataogauNa. duK fla rjaaogauNa A&ana fla hO tmaaogauNa.

sa<vagauNasao &ana rjaaogauNasao haota laaoBa. tmaaogauNasao A&ana maaoh p`maad manamaoM xaaoBa.
svaga-maoM sataogauNaI rjaaogauNaI basao [hlaaok. AQaaogait pato tmaaogauNaI naIcayaaoina Saaok.

doKta jaao gauNaaoM kao kta- gauNaaoMsao par. mat\BaavamaoM isqat jaanao mauJaohI krtar.
parkr gauNa~ya janma maR<yau jara ivahIna. hao duKivamau> Saant AmaRt lavalaIna.

pUCo Ajau-na khao laxaNa gauNaatItjana. @yaa Aacaar kOsao hao gauNapar ho maQausaUdna.
kho EaIBagavaana\ p`kaSa p`vaRi<a maaoh. tInaaoMsao na p`Baaivat na AakaMxaa na d`aoh.

saaxaI sama ]dasaIna gauNap`Baava riht. gauNa gauNamaoM bato- maana isqat b`a*masamaaiht.
svasqa sama sauK duK svaNa- va p<qar.QaIr sama ip`ya Aip`ya inanda stuit narvar.

sama maana Apmaana ima~ vaOrI pirpxa. sava- AarmBa<yaagaI vah gauNaatIt dxa.
jaao Bajao mauJao AvyaiBacaarI Bai>sao. haota gauNaaoMsao par b`a*maBaUt Anauri>sao.

b`a*maka Avyaya AmaRtka maOM AQaar. SaaSvat Qama- eokaintk sauKka saar.14.

 

AQyaaya 15   puruYaao<amayaaoga

}Qva-maUla AQa:SaaKaka saMsaarvaRxa. vaod ]sako p<ao vaodoivad\ jaanao yao pIpla vaRxa.
AQa:]Qva- gauNap`vaRwa SaaKae^ fOlaIM. ivaYaya BaaogakI kaoMpla dova nar yaaoina JaolaIM.

AhMta mamata vaasanaakI jaDoM hOM CayaIM. fOlaI }pr naIcao kma-banQana hOM yaoM laayaIM.
jaao kha vaRxa$p kr ivacaar nahIM pato. na Aaid Ant isqait vaOragyasao kaT pato.

ZU^Zao prmaoSvarkao ifr na hao laaOTnaa. SarNa Aaidpu$Yako ijasasao p`vaRi<a caotnaa.
maaohhIna saMgadaoYaijat ina<ya AaQyaa<ma.mau> sauK duK WnW pato pd Avyaya Aa<ma.

na p`kaiSat vah pd riva SaiSa Aagasao. jaha^ ph^uMca na ifr laaOTao vah mamaQaama Baagasao.
mama AMSa yah jaIvaa<maa laaokmaoM sanaatna. mana saiht KIMcata [ind`yaaoM kao pa saaQana.

pata nava doh mana saMga lao [ind``ya sakla. vaayau jaOsao Qaarta ganQakao hao kma-ivakla.
Eaao~ nao~ spSa- rsanaa G`aaNa mana ka saaqa. krta jaIvaa<maa ivaYaya saovana haqaaoMhaqa.

na jaanato A& jaIva isqait Baaoga p`yaaNa. t<va& &anaI jaanato jaIvaa<maa gauNa p`aNa.
jaanato yaaogaI )dyaisqat Aa<maa kr ya%na. A&anaI ASauwantr na jaanao kr p`ya%na.

ijasa tojasao Baaisat riva SaiSa jaga AiKla. jaao toja pavakmaoM vah mama toja sakla.
kr p`vaoSa QarNaI maOM Qaarta BaUt sakla. bana SaSaaMk barsaata rsa AaOYaiQa inaiKla.

maOM p`aiNayaaoMmaoM bana vaOSvaanar basata SarIr. pcaata catu-ivaQa Anna p`aNa Apanasao vaIr.
maOM )dyaisqat mauJasao smaRit &ana Apaohna. &oya vaodaoMsao vaodantkta- vaodivad\ sammaaohna.

dao pu$Ya saMsaarmaoM ek xar ek hO Axar. SarIr hO xar tqaa jaIvaa<maa hO Axar.
]<ama pu$Ya hO Anya ijasao khoM prmaa<maa. kr p`vaoSa i~laaok hO Qaark sa<aa<maa.

At: jaana mauJao xaratIt Axarsao ]<ama. yaaoM kha gayaa laaokmaoM vadaoMmaoM maOM puruYaao<ama.
eosao t<va&anaI jaanata mauJao puruYaao<ama. sava-ivad sava-Baavasao Bajata mauJao jana ]<ama.

yah kha maOMnao Ait rhsyamaya Saas~ tuJao. jaanakr t<vasao jana kRtaqa- pata mauJao.15.

 

Home | Das KritiKrishn | Contents | Geetaa

Previous - (12-13 Geetaa) | Next (16-17 Geetaa)


Created by Sushma Gupta on May 27, 2001
Contact:  daskriti@Yahoo.com
Modified on 08/07/10