Sushmajee
Das Kriti | Krishn | Geetaa-16-17


Home | Das KritiKrishn | Contents | Geetaa

Previous - (14-15 Geetaa) | Next (18 Geetaa)

gaIta ka ]pdoSa\\\

AQyaaya 16   dovaasaur saMpiWBaagayaaoga

ABaya sa<vasaMXauiw &anayaaoga vyavaisqait. dana dma ya& svaaQyaaya Aaja-va saunaIit.
AihMsaa Ak`aoQa sa%ya %yaaga Saaint maRduta. BaUtdyaa AlaaoBa Ainanda AcaMcalata.

QaRit toja xamaa Ad`aoh SaaOca nam`ata mauda. ]nako hOM laxaNa ijanhoM p`aPt dOvaI saMpda.
dmBa dp- AiBamaana k`aoQa kzaorvaaNaI. A&ana laxaNa ]nhMo AasaurI saMpda pato p`aNaI.

maaoxadayaI dOvaI banQana AasaurI saMpda. na tU Saaoca kr payaa hO SauBa dOvaI saMpda.
laaokmaoM dao BaUtsvaBaava dOvaI AasaurI. dOva svaBaava kha saivastar sauna AasaurI.

na jaanato kma-p`vaRit papainavaRit. na SaaOca Aacaar na sa%ya ]na Asaurmait.
kho jaga Asa%ya ibana [-Sa inaraQaar.prspr Baaogasao saRiYT Baaogahotu saMsaar.

naYT huAa svaBaava dRiYT Alpbauiw. jaga naaSa hotu janma pato yao kubauiW.
dmBa maana madainvat kamanaae^ ilayaoM. maaohyau> Asad\ bat-to Apavana mana ilayaoM.

marNapya-nt icantatur lao ivaYaya Baaoga. yahI hO Aanand khto svalpbauiw laaoga.
AaSaapaSasao ba^Qao kama k`aoQa prayaNa. krto Qana saMcaya AnaIitsao naarayaNa.

yah payaa maOnao safla haogaoM manaaorqa. hO [tnaa Qana AaOr pa}^gaa maOM samarqa.
[sao maOMnao maara AaOr Sa~uAaoMkao maa$^. maOM [-Svar balaI sauKI BaaogaI isaw sa^a$.

bahu pirvaar QanaI kaOna hO maoro samaana. maOM danaI k$^ ya& A&anamaaoiht p`ana.
Ait Ba`imat ica<a maaohjaalamaoM f^Msao. kama BaaogavaSa hao ASauica nak-maoM Qa^Msao.

Aa%mamaanaI stbQa Qana maana madsao caUr. AivaiQasao kroM ya& dMBasao BarpUr.
AhMkar bala GamaND kamanaa k`aoQa Bar. kroM inanda mauJa Ant-yaamaIsao WoYa kr.

]na k`Ur naraQamaaoM kao dU^M dUiYat saMsaar. ASauBa AasaurI yaaoinamaoM janma baar baar.
baar baar pa AasaurI yaaoina yao maUZ jana. nahIM pato mauJao igarto naIca gait bana.

i~ivaQa nark War krto naaSa Apnaa. kama k`aoQa laaoBa tjaao [nhoM sad\manaa.
[nasao hao mau> kro nar SauBa AacarNa. pata Eaoya prma gait mauJa naarayaNa.

tja Saas~ivaiQakao jaao krto manamaanaI. na pato sauK isaiw prma gait p`anaI.
At:Saas~kao p`maaNa kr kaya-klaap. jaana Saas~ivaQaana kr kma- inaYpap.16.

 

AQyaaya 17   Eawa~yaivaBaagayaaoga

PaUCa paqa- nao tja Saas~ krto pUjana. Eawainvat hao kOsaI inaYza khao maQausaUdna.
baaolao Bagavaana ~ya Eawa hO svaBaavasao. sa%va rja tamasa saunaao tuma Aba Baavasao.

jaOsaa Ant:krNa vaOsaI haotI hO Eawa. Eawasva$p hO manauYya maUZ &anaI isawa.
dovaaoMkao pUjao saai%vak yaxa pUjaoM rajasaI. BaUt p`otaoMkao pUjato manauYya tamasaI.

ASaas~ivaiht Gaaor tp tpto jaao jana. dMBa AhMkar kamanaa bala raga mana.
satato dohisqat pMcaBaUt jaIvaa<maa mana. jaana tU ]nhoM Asaur AiBamaanaI jana.

i~ivaQa Aahar ip`ya sava-jana pa tuiYT. ya& dana tp BaI i~ivaQa kr puiYT.
Aayau sa<va bala Aaraogya sauK p`Iitkr. isnagQa isqar rsamaya ip`ya saai<vak nar.

kTu lavaNayau> $Ko gama- dahkark. tIxNa duK Saaok raogakr rajasaI Qaark.
AQapka rsahIna baasaI ]icCYT gaMQa. Apiva~ Baaojana pato tamasaI jana AMQa.

fla kamanaariht Saas~ivaQa maana kma-. saai<vak hO yah ya& krto jana saQama-.
fla kamanaasaiht dMBasao krMo jaao ya&. rajasaI hO vah ya& krto maanava A&.

riht ivaiQa man~ dixaNaa Annadana. riht Eawa yah ya& tU tamasaI jaana.
SaaOca dova iWja gau$ &anaIjana pUjana.Aaja-va b`a*macaya- AihMsaa tp doh mana.

sa%ya ip`ya ihtkr Saant sarsa baat. svaaQyaaya naama jaap vaaNaIka tp tat.
p`sanna maanasa saaOmya maaOna Aa<mainaga`h. piva~ )dya manaka tp Qyaana saivaga`h.

%yaaga flaasai> inaYkama kroM jaao tp. ]prao> tIna tp hOM saai<vak tp.
sa<kar maana pUjaaqa- dmBasao kroM tp. xaiNak AQ`auva flavaalaa rajasa tp.

maUZta pIDasao Anya AinaYT ivacaar. kYT mana vaaNaIkao hO tamasa tp Aacaar.
danakao maana kt-vya doSa kala saupa~.na p`<yaupkar Baava hO saai<vak dana maa~.

p`<yaupkar saaQa fla ]_oSya ivacaar. @laoSayau> hao vah dana rajasaI p`kar.
AdoSakalamaoM Apa~kao ibanaa sa%kar . jaao dana idyaa tamasaI dana ivacaar.

! tt\ sat\ yah i~ivaQa b`a*maka naama. ya& iWja vaod rcaogae [sasao inaYkama.
vaodvaadI jana krto ik`yaa saivaQaana. kr ! ]ccaarNa ya& tp dana p`maana.

tt\ kh yah sava-sva b`a*maka hO maana. krto ya& dana tp maaoxakaMxaI saujaana.
sat\ sa<yaBaava saaQauBaavamaoM kroM p`yaaoga. ]<ama kma-maoM sat\ kha jaata sauyaaoga.

sat\ khI vah isqait ya& tp dana.tdqa-kma- prmaa<maa hotu sat\ hI jaana.
Asat\ haota Eawariht ya& tp dana. na fladayaI [hlaaok prlaaok ivaQaana.17.

 

Home | Das KritiKrishn | Contents | Geetaa

Previous - (14-15 Geetaa) | Next (18 Geetaa)


Created by Sushma Gupta on May 27, 2001
Contact:  daskriti@Yahoo.com
Modified on 08/07/10