Sushmajee
Das Kriti | Krishn | Geetaa-18


Home | Das KritiKrishn | Contents | Geetaa

Previous - (16-17 Geetaa) | Next (31-Dwaarakaa) | Back to Krishn Index

gaIta ka ]pdoSa\\\

AQyaaya 18   maaoxasaMnyaasayaaoga

pUCa paqa-nao p`Bau khao saMnyaasa <yaaga. maOM caahta jaananaa pRqak kr <yaaga ivaraga.
baaolao Bagavaana kamyakma-nyaasa saMnyaasa. sava-kma-fla <yaaga hI <yaaga maana ivaSvaasa.

khoM kuC sava-kma- daoYayau> hOM <yaajya. kuC khoM ya& dana tpkma- nahIM <yaajya.
sauna mama inaScaya <yaaga hotu QanaHjaya. i~ivaQa sat\ rja tma <yaaga hOM inaScaya.

ya& dana tpkma- nahIM hOM <yaajya vaIr. pavana krto maanavakao yao sada mana QaIr.
ya& dana tp EaoYz kma- krao AvaSya. tja Aasai> flakamanaa krao mama vaSya.

yaaogya nahIM inayatkma-ka <yaaga Ajau-na. maaohvaSa yah <yaaga maanaagayaa tamasa sauna.
sava- duK maana kayaa@laoSa Bayasao <yaaga. kma-<yaaga rajasaI nahIM fladayaI ivaraga.

kt-vya maanakr kro inayatkma- saujana. <yaaga fla Aasai> saai<vak <yaaga manana.
nahIM Aasa> sat\kma- nahIM WoYa Akma-. vah <yaagaI saai<vak maoGaavaI inayat Qama-.

dohQaarI na sako <yaaga kma- saMpUNa-t:. At: kma-fla <yaagaI hO <yaagaI ivaSaoYat:.
sakama kma-ka fla SauBa ASauBa imaEa. <yaagaIko kma-ka nahIM fla kBaI BaI AEa.

kma-kI isaiw ko hotu pa^Mca hOM karNa. kho saa#yisawantmaoM sauna tU saivavarNa.
yao hOM AaQaar kta- saaQana caoYTa dOva. saaQana hO [ind`yaa^M kma-saMskar dOva sadOva.

mana vaaNaI dohsao jaao BaI ikyaahO kma-. Saas~ sah iva$w yao hI karNa hOM mama-.
ASauw bauiwsao doKo jaao kta- Aa<maa . vah nahIM doKta yaqaaqa- Ant-ra<maa.

na kta- Baava na haotI bauiw ilaPt. vah pu$Ya kr kma- sada rhta AilaPt.
&ata &ana &oya hOM kma-ko p`ork. kta- saaQana ik`yaa hOM kma- saMga`h samyak\.

tIna p`karko hOM &ana kta- va kma-. saaM#yaisawantmaoM kho gae hOM sahmama-.
saai<vak hO &ana jaha^M samaBaava doKo. ek AKND prmaa<maa sava-BaUt doKo.

pRqak Baavasao BaUtaoMmaoM doKo bahu Baava. vah &ana hO rajasaI krta inaja p`Baava.
riht t<va Aqa- Alp Aasa> doh. vah &ana tamasaI jaao maanao sava- inaja doh.

inayat kma- riht raga WoYa AiBamaana. fla [cCa riht kma- saai<vak jaana.
pirEama AhMkar yau> fla hO p`Qaana. vah kma- hO rajasaI eosaa hI tU jaana.

na ivacaar haina ihMsaa Sai> pirNaama. maaohsao AarmBa A&anayaut tamasa kma- vaama.
riht Aasai> nama` QaOya- ]<saah saiht. sama isaiw Aisaiw kta- sai<vak imat.

ragaI flaakaMxaI laaoBaI ihMsaa<mak kta-. ASauica hYa- Saaokyaut rajasaI hO kta-.
ivaxaop ica<a GamaNDI AiSaixat va QaUt-. dIGa-saU~I ivaYaadI inaYkRt tamasa kta- maUt-.

bauiw QaarNaSai> hOM i~gauNaa<mak jaana. khU^M ivastarsao sauna tU paqa- bauiwmaana.
p`vaRi<a inavaRi<a kaya- Akaya- BayaaBaya. banQana maaoxa t<vat: jaanao bauiw sa<vamaya.

na jaanao yaqaaqa- Qama- AQama- kaya- Akaya-. vah bauiw rajasaI kt-vyaivamaUZ Baaya-.
jaanao sava- ivaprIt Aqa- AQama-kao Qama-. vah bauiw hO tamasaI Kao kr sava- mama-.

Qyaanayaaogasao Qaro mana p`aNa [ind`yaa^M jana. AiBacaairNaI QaRit hO saai<vak manana.
Qaaro ijasasao Qama- Aqa- kama flaakaMxaI. vah QaRit hO rajasaI hao saMsaarakaMxaI.

jana Qaarta inad`a Baya duK ivaYaad. ]nma<ata pata tamasaI QaRitsao kr vaad.
sauna Ajau-na tU tIna p`kar ko sauK. Qyaana Bajana saovaa kr dUr Baagato duK.

jaao p`qama kDuvaa AmaRtmaya pirNaama. Aa<mabauiw p`saadsao saai<vak sauKQaama.
haota AmaRtmaya [ind`yasauK Baaogakala. ivaYamaya AntmaoM hO rajasaI sauK malaala.

maaohmaya Baaogato AntmaoM Aa<ma hnana. inad`a Aalasya p`maadpUNa- tamasa sauK manana.
na pRqvaI svaga-maoM dova BaI i~gauNariht. yaavanmaa~ jagat hO i~gauNa rcanaa saiht.

b`aa*maNa xai~ya vaOSya SaUd` kma- svaBaat:. hO ivaBa> saMskar gauNamaya p`Baavat:.
Sama dma tp SaaOca xamaa Aaja-va &ana. iva&ana Aaistkta b`a*makma- iWja jaana.

SaaOya- toja QaOya- caatuya- yauwiSaxaa dana. svaamaI<vaBaava xaa~kma- xai~yaQama- jaana.
kRiYa gaaOpalana vaaiNajya vaOSyakma- hO. sava- vaNa- saovaaka kma- SaUd`ka Qama- hO.

ijasasao ]<pi<a ijasamaoM vyaaPt sava-BaUt. pUjakr ]sao inajakma-sao maanava hao pUt.
svaQama-maoM Eaoya hO prQama-maoM hO vyavaQaana. svaBaavainayat kma-maoM nahIM daoYa yah jaana.

Ajau-na na <yaagaao inajakma- sadaoYa BaI. daoYamaya sava- kma- Qau^MAa Aaga AagaaoSa BaI.
Asa>bauiw ijata<maa ivagatspRh jana. sanyaasasao pata naOYkmya-isaiw Sauw mana.

isaiw b`a*map`aiPt &anainaYza hO prma. saa#yayaaogasao p`aPt ]sao sauna <yaaga Barma.
ivaSauw bauiw inayamya Aa<ma QaarNaa. ivayau> raga WoYa ivaYaya saBaI inavaarNaa.

ekantI imataharI dRZ vaOragya Qaarnaa. jaIto mana vaaNaI doh Qyaanayaaoga savaa^rnaa.
tja AhMkar bala GamaND k`aoQa kama. mama<vaBaavahIna Saant b`a*maBaUt lalaama.

b``a*maBaUt p`sannamana na icanta eYaNaa.sama sava-BaUtmaoM pata mama prma Bai> janaa.
Bai> maorI sao jaanata mauJao yaaoM t<vat:. jaanakr mauJao haota p`aPt mauJao vah svat:.

kma-yaaogaI kr sava-kma- lao AaEaya mama. mama kRpa pata prmapd Avyaya mama.
kr Ap-Na sava-kma- hao mama prayaNa. saaQa kma-yaaoga Qar mana mauJa naarayaNa.

mamaica<a huAa tro saMkT sava-p`kar. yaid nahIM maanao maora kha tao na inastar.
tU kho ik yauw nahIM k$^Mgaa saaoca. xai~ya svaBaava krayaogaa yauw na tU paoca.

svaBaava tora krayaogaa jaao hO naIit. maaohvaSa tU na laDo AsaMBava kr p`tIit.
[-Svar basata sava- BaUt)dya sava-da. yan~a$Z saa calaata sabakao hao mauda.

jaa ]saIkI SarNa sava-Baava ho paqa-. payaogaa prma Saaint Avyaya pd yaqaaqa-.
kha maOMnao Ait gaUZ &ana toro iht. Aba tU jaao samaJao ]icat vahI kr imat.

tU Aba sava-gaUZtma sauna mama vacana. tU hO AitSaya ip`ya mauJao At: khU^M sauna.
haojaa manasao mama kr mauJao namaskar. Paayaogaa mauJao hI sa<ya mama vacana ]dar.

tja sava- Qama- ek maorI SarNa hao. k$^ tuJao papmau> maaoxa dU^ na Saaok hao.
na khao yah &ana tp Bai>hIna kao.na mama inandakrkao na A[icCt narkao.

jaao kro p`caar [sa &anaka Ba>aoMmaoM. Paayao mama Bai> Aga`NaI mama Ba>aoMmaoM.
na ]sasao baZ mauJao kao[- ip`ya haogaa. na ]sasao baZ maora ip`ya kao[- krogaa.

kro AQyayana inat jana yah &ana. maOM pUijat &anaya&sao ]sasao yah maana.
Eawayaut kro EavaNa yah gaIta&ana. hao papmau> payao ]<ama laaok mahana.

@yaa saunaa tumanao hao tnmaya maora kha. @yaa imaTa maaoh tumhara Ajau-na maha.
kha Aja-unanao payaI smaRit tva p`saad. k$^Mgaa tva vacana imaTa maaoh ivaYaad.

kha saMjayanao QaRtraYT/sao saunaa &ana. saMvaad vaasaudova paqa-ka Ad\Baut mahana.
vyaasadova kRpasao payaI idvya dRiYT. saunaa yaaogaoSvar kRYNasao &ana prma tuiYT.

rajana\ kr smarNa yah saMvaad maha. haota maOM baar baar hiYa-t raomaaMicat Aha.
kr smaRit ]sa Ad\Baut ivaraT\$p. haota ivasmaya hYa- mauJao puna: puna: BaUp.

jaha^M yaaogaoSvar EaIkRYNa jaha^M paqa-. vaha^M EaI ivajaya ivaBaUit Q`auva naIit yaqaaqa-.18.

 

Home | Das KritiKrishn | Contents | Geetaa

Previous - (16-17 Geetaa) | Next (31-Dwaarakaa) | Back to Krishn Index


Created by Sushma Gupta on May 27, 2001
Contact:  daskriti@Yahoo.com
Modified on 08/07/10